Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Egenkontroll

Med egenkontroll försäkrar vi att du får väl fungerande, lägliga, lagenliga, och trygga tjänster av hög kvalitet hos social- och hälsovården och räddningsverket.

Östra Nylands välfärdsområde svarar för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Vårt mål är att ordna högklassiga och trygga tjänster för invånarna i området i enlighet med lagen. Till ordnande och produktion av tjänster hör också tillsyn över dem.

I egenskap av anordnare av tjänster ansvarar vi för egenkontrollen av vår verksamhet. Tillsynen sker i första hand som egenkontroll. Vi övervakar verksamheten och kvaliteten i vår eget område och hos de privata tjänster som vi använder. Tillsynen är i första hand proaktiv styrning och rådgivning i samarbete med olika serviceproducenter. 

Egenkontrollprogrammet utgör grunden för tillsynen över Östra Nylands välfärdsområde. Egenkontrollen har till uppgift att säkerställa tillgång till service samt servicens kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Genom egenkontroll säkerställer man också att patienter och kunder behandlas likvärdigt.

En plan för egenkontroll är en offentlig handling. Det är vår plikt att se till att planen är uppdaterad.

Prioriteringarna för tillsynen år 2024 i Östra Nylands välfärdsområde är processerna som säkerställer en säker läkemedelsvård samt de tillsynsprioriteringar som fastställs i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Vid utmaningar med dokumentets tillgänglighet, vänligen ta kontakt med enheten för tillsyn och kvalitet

valvonta@itauusimaa.fi

Planer för egenkontroll

Planen för egenkontroll är en lagstadgad konkret plan för varje verksamhetsenhet. I planen antecknas alla de centrala åtgärder och anvisningar för egenkontroll som säkerställer kundernas säkerhet och att personalen fortsätter sitt kvalitativa arbete.

Planerna för egenkontroll av den offentliga tjänsteproduktionen i Östra Nylands välfärdsområde har sammanställts här per resultatenhet. Planerna för egenkontroll kommer i fortsättningen att finnas på båda inhemska språken när översättningarna är klara.

Familje- och socialtjänster

Gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster

Hälsotjänsternas planer för egenkontroll blir lagstadgade år 2024 och planerna tilläggs på denna sida småningom.

Tjänster för äldre

Rapportering av uppgifter om egenkontroll

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården trädde i kraft i början av året 2024. Enligt 27 § i tillsynslagen ska serviceenheterna övervaka att egenkontrollen genomförs. En utredning om uppföljningen ska göras och de förändringar som görs till följd av den ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum.

Rapporterna:
Microsoft Power BI(förflyttning till en annan tjänst)