Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Information till dig som förlorat en närstående

Då en närstående person dör befinner man sig mitt i sorgen och förlusten. Det hör till de anhörigas uppgifter att ta hand om de praktiska angelägenheterna då en människa avlider. På den här sidan finns info och anvisningar som gör det lättare att ta hand om ärendena. Församlingarna och begravningsbyråerna hjälper dig med begravningsarrangemangen.

Professionell hjälp under krisen

En närstående persons oväntade död kan förorsaka en kris och leda till att man tillfälligt blir lamslagen. Om du behöver stöd i sorgen kan du vända dig till följande instanser:

De första praktiska stegen

Utredning av dödsorsak

När en person har dött, konstateras dödsfallet av en läkare. Läkaren antecknar datum för dödsfallet och klockslag om möjligt.

Då dödsorsaken är klarlagd, kan läkaren genast skriva dödsattesten och begravningstillståndet. Ifall dödsorsaken inte är klar, görs det en obduktion. Vid obduktionen utreder man dödsorsaken.

Ifall en person i serviceboende med heldygnsomsorg avlider, gör vi så här:

Vi underrättar läkaren om det skedda. Läkaren konstaterar dödsfallet och underrättar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den behandlande läkaren vid serviceboendeenheten skriver dödsattest och begravningstillstånd. De anhöriga kan komma överens om avskedstagande med personalen vid enheten. De anhöriga har möjlighet att ta avsked av sin anförvant i samband med kistläggningen. Det ska man komma överens om med begravningsbyrån.

Dokument som behövs vid dödsfall

I samband med en människas död behövs följande dokument:

Ta avsked av den avlidna

Det hör till dina rättigheter som anhörig att ta avsked av en närstående som har avlidit. Om den avlidna har vårdats på sjukhusavdelning eller ett vårdhem före sin död önskar vi att att du tar avsked där. Det är bra att ta avsked före färden till begravningskapellet i samband med att den avlidna läggs i kistan. Kom överens om avskedstagandet med vårdenheten eller med begravningsbyrån,

Ordnande av begravning

Du kan börja arrangera begravningen genast efter att din närstående har avlidit. Begravningen kan äga rum då man har fått begravningstillstånd. Du kan arrangera begravningen själv eller komma överens om arrangemangen med en begravningsbyrå.

Då du arrangerar en begravning är det viktigt att komma ihåg åtminstone de här:

Ekonomiskt stöd för begravningen

Om personen som har dött var medellös kan den som ordnar begravningen ansöka om kompletterande utkomststöd för de nödvändiga begravningskostnaderna. Ansök om stöd av det välfärdsområde som fungerar på den ort där den avlidna bodde. Ofta har en medellös person redan under sin livstid varit klient hos socialväsendet eller fått grundläggande utkomststöd av FPA.

Nödvändiga begravningskostnader är

Vi beviljar inte stöd för till exempel gravmonument, underhåll av graven, urnplats, kostnader för minnesstund, dödsannons eller bouppteckning. Stödet beviljas inte heller för att betala den avlidnas räkningar som inte gäller begravningskostnaderna.

När vi bedömer behovet av stöd för begravningskostnader tar vi i beaktande bland annat de här faktorerna:

Rättshjälpsbyrån ger vid behov stöd och hjälp för att göra boutredning och för upprättande av bouppteckning.

Begravningskostnader är en fråga som det stadgas om i lagen, närmare bestämt Ärvdabalken (40/1965). Det är viktigt att du reder ut vilka kostnader som begravningen orsakar. Före det kan du inte betala andra räkningar från dödsboet.

På den här sidan hittar du mer information om ekonomiskt stöd:

Att komma ihåg

Informationen om dödsfallet förmedlas via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till FPA, församlingen och Skatteförvaltningen.

Som anhörig bör du meddela om din närståendes död till olika instanser, till exempel

Kom även ihåg de här:

Mera information finns på webbplatsen Suomi.fi: