Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Främjande av välfärd och hälsa

Främjande av välfärd och hälsa är målinriktad verksamhet för att öka välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och marginalisering samt stärka delaktigheten hos välfärdsområdets invånare.

Välfärd och hälsa kan främjas på många olika sätt, som till exempel med politiska lösningar, genom att stödja gemenskap, öka människors kunskaper och färdigheter, ändra attityder och värderingar i en riktning som främjar hälsa samt genom att utveckla tjänster.

Främjande av välfärd och hälsa är välfärdsområdenas, kommunernas och organisationernas gemensamma uppgift. I Nyland deltar även HUS (Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus) aktivt i samarbetet för främjande av välfärd och hälsa.

Välfärdsberättelse och –plan

Till välfärdsområdets uppgifter hör att sammanställa en regional välfärdsberättelse och -plan varje fullmäktigeperiod. En välfärdsberättelse är en beskrivning av invånarnas levnadsförhållanden, deras tillstånd i fråga om välfärd och hälsa samt av de faktorer som påverkar dessa. I välfärdsberättelsen fastställs regionala mål och åtgärder för främjande av välfärd och hälsa.

Östra Nylands välfärdsområdes centrala tyngdpunkter för främjande av välfärd och hälsa för åren 2023–2025 är god hälsa, arbets- och funktionsförmåga, psykiskt välbefinnande samt hälsosamma levnadsvanor.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är en del av den större helheten för främjande av välfärd och hälsa. Målet med arbetet är att främja psykisk hälsa, förebygga rusmedels- och penningspelsproblem samt förebygga våld i nära relationer och annat våld. Ryggraden i det förebyggande arbetet är en kompetent och empatisk personal, tydliga strukturer samt en gemensam vilja. Vi utför förebyggande arbete tillsammans med kommuner, organisationer, församlingar och aktörer inom andra områden.

Metoden Fyra vindar

Inom Östra Nylands välfärdsområde utför vi förebyggande mentalvårds- och missbrukararbete enligt metoden Fyra vindar. Metoden består av fyra företeelser: psykisk hälsa, rusmedel, problemspelande, våld i nära relationer och annat våld. Genom att förebygga dessa fyra företeelser strävar vi också efter att förebygga dödsfall i samband med dem.

Till Fyra vindars företeelser hör många olika utmaningar i vårt samhälle. De har en betydande inverkan på individens välfärd, hälsa och säkerhet, men likaså på miljöns välfärd och säkerhet. Företeelserna visar sig ofta som generationsöverskridande problem och kan ta sig uttryck i människors vardag som enskilda, men ofta också samtidiga eller på varandra följande problem. Till dessa företeelser hör ofta en stark känsla av skam, vilket försvårar hjälpsökande.

Målet med det förebyggande arbetet är att sänka tröskeln för att söka hjälp och föra saken på tal samt att förebygga problem genom rättidiga, effektiva och riktade årgärder. Förebyggande arbete utförs i alla åldersgrupper bland hela befolkningen. Arbetet omfattar förebyggande, riskförebyggande och tidigt ingripande samt minskning av skador. Som en del av det förebyggande arbetet koordineras och stärks kompetensen hos yrkesutbildade.

Malin Heikkinen

Specialsakkunnig inom främjande av hälsa och välfärd

040 193 7506

malin.heikkinen@itauusimaa.fi

Minna Mattila

Specialsakkunnig inom främjande av hälsa och välfärd

040 183 1629

minna.mattila@itauusimaa.fi

Laura Rosenberg

Specialsakkunnig inom förebyggande arbete

040 187 6337

laura.rosenberg@itauusimaa.fi