Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Närståendevård

Närståendevård är vård och omsorg som en anhörig eller någon annan närstående ger i hemmet till en äldre person, en person med funktionsnedsättning eller en sjuk person med nedsatt funktionsförmåga.

Stöd för närståendevård är en helhet bestående av tjänster för den som vårdas, vårdarvode och lediga dagar för närståendevårdaren samt tjänster som stöder närståendevården.  

För vem 

För dig med nedsatt arbets- och funktionsförmåga, orsakad av en långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom, eller som följd av åldrande och du har kännedom om en anhörig eller annan närstående som ger dig vård och omsorg i ditt eget hem. 

Bedöm behovet av vård av närstående i Omaolo.  

Telefon 

Klienthandledning för äldre

019 560 0152

Vardagar kl. 9.00 –14.30

Vi svarar på samtal som är i kö under samma eller följande vardag.

Klienthandledning för personer med funktionsvariation

019 5600 145

Vardagar: tisdag, kl. 10:00–12:00

Gör så här

Fyll i ansökan 

Gå här till val av ansökningsblankett

Du kan fylla i antingen en pappersblankett eller en elektronisk ansökningsblankett.

Personer under 65 år ansöker med ansökan om handikappservice och personer över 65 år med ansökan om service för äldre.

Sänd in din ansökan med nödvändiga bilagor till verksamhetsstället: 

Till ansökan bör bifogas ett högst sex månader gammalt läkarintyg eller utlåtande av en annan expert, där det framgår den vårdbehövandes sjukdomar och funktionsförmåga samt hur bindande och krävande vården är. 

Tidsbeställning för bedömning av servicebehov eller uppdatering av planen 

Vi kontaktar dig inom sju dagar från att vi tagit emot din ansökan. Vid behov skickar vi dig en begäran om ytterligare information.  

Vi kommer överens om ett hembesök. Vid hembesöket bedöms:   

Beviljande av stöd för närståendevård bygger på en individuell bedömning av helhetssituationen där man tar i beaktan hur krävande och bindande vården är för närståendevårdaren samt behovet av handledning och övervakning. När det gäller barn och unga jämför man behoven till ett friskt barn i samma ålder och barnets behov av vård och stöd. 

Närståendevårdarens hälsotillstånd och funktionsförmåga ska uppfylla de krav som närståendevården ställer. Vid behov kan man be vårdaren att lämna in ett läkarutlåtande om hälsotillståndet med läkarens ställningstagande om vårdarens funktionsförmåga. Den som ansöker om att bli vårdare betalar själv för utlåtandet.   

Vänta på besked om beslut 

Behandlingen av ansökan räcker maximalt tre månader. Beslutet skickas till dig per post.   

Om du har ansökt om flera olika tjänster i samma ansökan, kan du få positivt beslut till vissa och negativt till andra.    

Om du fått negativt beslut på en ansökan och du är missnöjd med beslutet, kan du ansöka om omprövning. 

Beviljande av stöd för närståendevård bygger på lagen om stöd för närståendevård och på grunder för beviljande som Östra Nylands välfärdsområde fastställt.  

Stöd för närståendevård 

Stöd för närståendevård är en helhet bestående av tjänster för den som vårdas, vårdarvode och lediga dagar för närståendevårdaren samt tjänster som stöder närståendevården.  

Välfärdsområdet gör avtal om närståendevård med närståendevårdaren. Detta betyder trots det inte att vårdaren är anställd i arbetsavtalsförhållande med välfärdsområdet, till personen som vårdas eller hens vårdnadshavare. Den person som vårdas bör godkänna vårdaren och vårdarrangemangen. I avtalet kommer man överens om storleken av utbetalningen till familjevårdaren samt om hur ledigheterna ska ordnas.  

Arvodet är skattepliktig inkomst. Närståendevårdaren bör beställa ett eget skattekort för betalningen av arvodets betalning. Skattekortet är efter detta automatiskt hos HPK Palvelut Oy, som sköter betalningen av arvodet för närståendevårdaren.  

Den första utbetalningen av vårdarvode betalas till närståendevårdaren i efterskott under den följande månad efter att ansökan har mottagits. Efter detta betalas arvodet månatligen.   

Närståendevårdsarvodet kan påverka förmåner som beviljats vårdaren. Närståendevårdaren ska själv kontrollera hur arvodet påverkar förmåner som hen erhåller. Sådana förmåner kan exempelvis vara förmåner som beviljats av FPA eller pensionsanstalten. 

Plan för närståendevård 

En plan om genomförandet av närståendevård görs tillsammans med en namngiven anställd, den som behöver vård och närståendevårdaren. Med hjälp av planen säkerställer man att närståendevården genomförs så att närståendevården tillsammans med andra social- och hälsovårdstjänster säkerställer tillräckliga tjänster för den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet.  

I planen antecknas:   

Om den vårdbehövande regelbundet och systematiskt vistas i korttidsvård och vårdperioderna innefattar både lagstadgad ledighet och behovsprövad ledighet eller enbart behovsprövad ledighet, betalar man inte ut vårdarvode för närståendevård under den behovsprövade ledigheten. Värdet för en vårddag är 1/30 av vårdarvodet. Detta antecknas i uppdragsavtalet mellan vårdaren och välfärdsområdet. Planen uppdateras i regel varje år och vid behov när närståendevårdssituationen förändras väsentligt eller på begäran av den vårdbehövande eller närståendevårdaren. 

Närståendevårdaren ska omedelbart anmäla alla förändringar till den vårdbehövandes ansvariga anställda.  

Ordnande av lagstadgad ledighet för närståendevårdaren 

Närståendevårdaren eller den vårdbehövande har inte ovillkorlig rätt att välja vårdformen under ledigheten. Välfärdsområdet fattar i sista hand beslutet om hur vården under närståendevårdarens ledighet ordnas. Man avtalar alltid på förhand om hur ledigheterna ordnas.  

Avsikten med de lediga dagarna är att de ska göra det möjligt för vårdaren att orka med sitt arbete. Målet är att ledigheterna ordnas regelbundet och systematiskt beaktande närståendevårdarfamiljens ork. Det rekommenderas att de lediga dygnen hålls varje månad så att ledigheterna ska stöda vårdarens ork i arbetet. De lagstadgade ledigheterna förfaller sex (6) månader efter att de intjänats, med undantag av servicesedlar, som ska användas månadsvis.  

Närståendevårdens ledigheter kan ordnas på följande sätt

En närståendevårdare som är berättigad till lagstadgad ledighet föreslår som sin avlösare en anhörig eller annan närstående person till vårdtagaren. Avlösare arbetar enligt samma förutsättningar som närståendevårdare. 

Man kommer alltid överens om avlösning med en arbetstagare, som ingår ett uppdragsavtal med avlösaren.  

Vikarievården ska i princip pågå en hel dag enligt vårdkatergorin för den vårdbehövande. En lagstadgad ledig dag kan ordnas i form av ett sammanhängande dygn eller delas upp i högst tre vårdtillfällen på högst åtta timmar. 

Arvode för avlösare av närståendevårdare fastställs årligen. För avlösarservice utanför den vårdbehövandes hem kan en kostnadsersättning betalas till avlösaren. 

Anmälan om utbetalning av arvode skickas till den anställda som ansvarar för närståendevården.

Vården under ledigheten kan ordnas med familjevård. Då kan en utbildad familjevårdare ta hand om den som behöver vård antingen i familjehemmet eller hemma hos den som behöver vård.  

En lagstadgad ledighetsdag kan hållas i form av ett sammanhängande dygn eller delas upp i högst tre vårdperioder på högst åtta timmar. 

Korttidsvård ordnas i regel i välfärdsområdets egna enheter eller på hälsovårdscentraler. 

Dagverksamhet ordnas i välfärdsområdets egna enheter. En dagverksamhetsdag motsvarar en lagstadgad ledig dag. Den som deltar i dagverksamhet förutsätts delta aktivt i verksamheten. 

ervicesedeln kan beviljas för tjänster som görs hemma, såsom  

  • hemtjänst, 
  • hemsjukvård och  
  • stödtjänster (bl.a. städning, klädvård, gårds- och trädgårdsarbeten, skötsel av ärenden, färdtjänst, rekreation) 

Servicesedlar beviljas inte för bland annat frisörtjänster, massage, fotvård eller motsvarande välfärdstjänster. Närståendevårdaren väljer självständigt en serviceproducent bland de serviceproducenter som välfärdsområdet godkänt. 

Klientavgifter i närståendevården 

Klientavgiften för de tjänster som ges under närståendevårdarens lagstadgade ledighet bestäms separat i lagen. Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige fastställer årligen vid sitt sammanträde klientavgifterna inom social- och hälsovården.  

Det tas inte ut någon klientavgift av den som utnyttjar servicesedlar, utan klienten ska själv stå för den summa som överstiger servicesedelns värde (självriskandel) och betala denna del direkt till det företag som producerar servicen. Självriskandelen har införts i tariffen för servicesedelsystemet.  

Utöver de lagstadgade lediga dagarna kan man ordna annan vård eller service för den vårdbehövande för vilka det ska erläggas en avgift enligt klientavgiftstariffen. Regelbunden och systematisk vård förutom de lagstadgade ledigheterna kan dessutom inverka på vårdarvodets storlek. Man kommer överens om dessa i uppdragsavtalet som görs med närståendevårdaren.  

Klientavgifterna som tas ut för olika tjänster hittar du i prislistan för Välfärdsområdets klientavgifter. En del av tjänsterna är avgiftsfria i enlighet med lag.  I vår prislista berättas också om avgifternas grunder och om pristaket. 

Mera information om närståendevården får du från de ansvariga anställda inom närståendevården

Hanna Ruotsalainen

Socialhandledare, Närståendevård, Familjevård

040 594 2862

hanna.ruotsalainen@itauusimaa.fi

Fanny Aaltonen

Socialhandledare, Närståendevård, svenskspråkiga klienter

040 547 0430

fanny.aaltonen@itauusimaa.fi

Du kan vara i kontakt med anställda under telefontid tisdagar 8:30-10:00 och torsdagar 13:00-14:30. 

Pamela Backman

Närståendevårdens klienthandledare, Närståendevård för äldre

telefontid tisdagar 8:00-10:00 och torsdagar 13:00-14:30

040 861 3080

Pamela.Backman@itauusimaa.fi

Marianne Nordström

Närståendevårdens klienthandledare, Närståendevård för äldre

telefontid tisdagar 8:00-10:00 och torsdagar 13:00-14:30

040 489 9975

Marianne.Nordstrom@itauusimaa.fi

Ninna Pihlman

Närståendevårdens klienthandledare, Närståendevård för äldre

telefontid tisdagar 8:00-10:00 och torsdagar 13:00-14:30

040 193 6931

Ninna.Pihlman@itauusimaa.fi

Hälsogranskning för närståendevårdare 

Vi erbjuder närståendevårdaren en möjlighet till en avgiftsfri granskning av välmående och hälsa. Målet med granskningen är att uppskatta, upprätthålla och främja närståendevårdarens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Vi stöder dig samtidigt att göra val för främjandet av din hälsa.  

Handbok för närståendevårdares välmående och ork

I den här handboken har vi samlat saker för att underlätta, förbättra din ork och stödja din välfärd som närståendevårdare.

Du kan ha nytta också av dessa

Organisationerna och församlingarna som är verksamma på Välfärdsområdet erbjuder stöd för närståendevårdarna och deras familjer. 

Det finns mycket information gällande närståendevård på sidorna