Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Närståendevård

Närståendevård är vård och omsorg som en anhörig eller någon annan närstående ger i hemmet till en äldre person, en person med funktionsnedsättning eller en sjuk person med nedsatt funktionsförmåga.

Närståendevårdaren kan vara en anhörig, släkting eller någon annan närstående person som med tanke på sin hälsa och funktionsförmåga lämpar sig för uppgiften. 

Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med välfärdsområdet. Detta innebär dock inte att vårdaren har ett anställningsförhållande med välfärdsområdet, den vårdbehövande eller dennes vårdnadshavare. Den vårdbehövande ska godkänna vårdaren och vårdarrangemangen. Hemmet ska vara lämpligt med avseende på vårdbehoven. Närståendevården ska alltid vara en lösning som bedöms vara förenlig med den vårdbehövandes bästa. 

Gör en bedömning av vård av närstående i Omaolo. 

Telefonservice

Klienthandledning för äldre

019 560 0152

Vardagar kl. 9.00 –14.30

Vi svarar på samtal som är i kö under samma eller följande vardag.

Klienthandledning för personer med funktionsvariation

019 5600 145

Vardagar: tisdag, kl. 10:00–12:00

Stöd för närståendevård 

Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode till närståendevårdaren och service till stöd för närståendevården. Stöd för närståendevård utesluter inte andra tjänster. 

Vi bedömer hur bindande och krävande närståendevården är och andra förutsättningar för beviljande av stödet på flera olika sätt: 

Stöd för närståendevård beviljas baserat på lagen om stöd för närståendevård samt de kriterier för beviljandet som Östra Nylands välfärdsområde har fastställt. 

Personer under 65 år söker stöd med blanketten för funktionshinderservicen och personer som har fyllt 65 år söker med blanketten för tjänsterna för äldre.

Ansök om stöd för närståendevård genom att fylla i den allmänna blanketten för tjänster för personer med funktionsvariation. Du hittar blanketten på välfärdsområdets gemensamma blankettsida under rubriken Tjänster för personer med funktionsvariation:

Stödet ansöks alltid av den som behöver vård. Som bilaga till ansökan behövs ett högst sex månader gammalt läkarintyg eller något annat sakkunnigutlåtande som beskriver den vårdbehövandes sjukdomar och funktionsförmåga samt hur bindande och krävande vården är. 

Ledighet för närståendevårdare 

Lagstadgad ledighet som stöd för närståendevårdarens orkande. En närståendevårdare har rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. Utöver den lagstadgade ledigheten kan också annan rekreationsledighet ordnas.  

Målet är att ledighet ska ordnas regelbundet och planmässigt med beaktande av nårståendevårdfamiljens orkande. Vi rekommenderar att de lediga dygnen tas ut varje månad. 

Under närståendevårdarens ledighet kan vården av den vårdbehövande ordnas på olika sätt: 

Ledigheter kan ordnas som välfärdsområdets egen service, som köpt tjänst eller med en servicesedel. 

Hälsogranskning för närståendevårdare 

Målet med välfärds- och hälsogranskningen är att bedöma, upprätthålla och främja närståendevårdarens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Samtidigt hjälper vi dig göra val som främjar din hälsa. 

Granskningarna är frivilliga men vi rekommenderar dem. 

Handbok för närståendevårdares välmående och ork

I den här handboken har vi samlat saker för att underlätta, förbättra din ork och stödja din välfärd som närståendevårdare.