Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tillsyn och kvalitet

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för arrangerandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Vårt mål är att ordna trygga tjänster av hög kvalitet enligt vad lagen föreskriver. Tillsyn är en del av arrangerandet och förverkligandet av tjänsterna.

Som arrangör har vi ansvar för egenkontrollen av vår verksamhet. Vi övervakar både våra egna tjänster och de privatproducerade tjänster som vi använder oss av. Tillsyn är främst förutsägande handledning och rådgivning i samarbete med olika tjänsteproducenter. 

Välfärdsområdets enhet för tillsyn och kvalitet hjälper nya aktörer att ordna tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vid sidan av det här deltar vi i och förverkligar regelbundna och periodiska inspektionsbesök. Planenliga och reaktiva tillsynsbesök förverkligas i samarbete med aktören och ansvarsområdets tjänsteinnehavare. 

Östra Nylands välfärdsområdes övervakning grundar sig på vårt program för egenkontroll. Egenkontrollens uppgift är att trygga att tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Egenkontrollens uppdrag är även att se till att patienter och klienter behandlas jämlikt. 

Programmet för egenkontroll är en offentlig handling. Det är vår plikt att se till att planen uppdateras. 

Inom Östra Nylands välfärdsområde granskas egenkontrollens tyngdpunkter årligen. Tyngdpunkterna för 2023 är: 

 • planer för egenkontroll, uppdatering och förverkligande
 • användningen av servicesedlar
 • social- och hälsovårdstjänster i det östra området: personaldimensionering, ordnande av lagstadgade tjänster (tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet och jämlikhet)
 • hemvården
 • personal, medicinsk vård, service- och vårdplaner
 • tillgång till vård vid hälsostationer och munhälsovården
 • verkställande av rådgivningsförordningen
 • förverkligandet av personaldimensioneringen inom socialvården
 • tillräckligheten av mentalvårds- och rusmedelstjänster för unga

Vid utmaningar med dokumentets tillgänglighet, vänligen ta kontakt med Enheten för kontroll och kvalitet 

valvonta@itauusimaa.fi

Välfärdsområdets enhet för tillsyn och kvalitet behandlar anmälan om privat socialservice som Östra Nylands välfärdsområde tar emot. Anmälan bör göras innan verksamheten inleds, ändras avsevärt eller avslutas. Då du skickar en anmälan om serviceverksamhet till Östra Nylands registratur (kirjaamo@itauusimaa.fi), bifoga alla nödvändiga bilagor. På så sätt blir anmälningsprocessen smidigare.

Vi förutsätter följande information av alla serviceproducenter som verkar inom Östra Nylands välfärdsområde:

 • En noggrant ifylld anmälan om produktion av privat socialservice, där det framgår en uppskattning på det årliga antalet kunder.
 • En aktuell Pålitlig Partner – rapport inklusive en ansvarsförsäkring
  • ELLER FöPL- eller ArPL-intyg samt intyg på ansvarsförsäkring och ett beskattningsintyg (om det inte handlar om en helt ny aktör)
 • Ett aktuellt handelsregisteruttag eller kopia av näringsanmälan.
 • Bolagsordning, bolags avtal eller stadgar (ifall den sökande är ett aktiebolag, en stiftelse eller annat samfund.)
 • Verksamhetsplan
 • Kopior av ansvarspersoners examensbetyg och utredningar på deras arbetserfarenhet.
 • Personalbeskrivning eller -plan.
 • Utredning på kundregister, till exempel en registerredogörelse eller Regionalförvaltningsverkets blankett Meddelande om behandling av personuppgifter.
 • Vid behov datum på ansvarspersonens straffregisterutdrag (max. 6 mån gammal) ifall det i servicen ingår arbete med barn.
 • Plan för egenkontroll, ifall serviceproduktionen redan är i gång (en ny aktör har 6 månader på sig att leverera planen.) Vi rekommenderar att planen för egenkontroll till sin omfattning och sitt innehåll motsvarar Valviras botten för plan för egenkontroll.

Ifall enheten har lokaler, bifoga även 

 • en aktuell planritning och dispositionsplan över de rum som används för verksamheten,
 • räddningsplan och en utredning om utrymningssäkerhet,
 • utlåtande av räddningsmyndigheterna,
 • utlåtande av hälsoskyddsmyndigheter eller, beroende på service, hälsoskyddsmyndighetens intyg över mottagande av anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen.

Ytterligare information och instruktioner för ifyllande av anmälningarna finns på Regionförvaltningsverkets webbplats(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst).

Ta kontakt

Vi svarar gärna på nuvarande och nya aktörers frågor om till exempel lov och övervakning. Du når oss bäst per e-post. 

Enheten för kontroll och kvalitet 

valvonta@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster)  

Specialsakkunniga inom kontroll- och kvalitetsfrågor 

Sofie Klawér-Kallio

Sakkunnig

044 055 5345

sofie.klawer-kallio@itauusimaa.fi

Henrikki Uosukainen

Sakkunnig

040 548 1293

Henrikki.Uosukainen@itauusimaa.fi