Till Innehållet

Tillsyn och kvalitet

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Vårt mål är att ordna högkvalitativa och säkra tjänster för invånarna i området i enlighet med lagen. Till ordnandet och produktion av tjänsterna hör också tillsynen över dem.

Östra Nylands välfärdsområde ordnar en del av social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster utöver de tjänster som den själv producerar som köpta tjänster. Som servicearrangör har vi ansvar för att se till att våra tjänster övervakas, är tillgängliga, kontinuerliga, säkra, har hög kvalitet och är jämlika.

Östra Nylands välfärdsområde handleder, styr och övervakar de serviceproducenter som det ansvarar för att ordna. Vi ger handledning till serviceproducenterna individuellt och sektorvis. Syftet med vår övervakning som arrangör av tjänster är att trygga kvaliteten och säkerheten i tjänsterna för alla kunder och patienter samt att trygga klient- och patientsäkerheten. Vår enhet gör systematiska tillsynsbesök till alla tjänster som välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av, i samarbete med serviceproducenterna och de ledande tjänsteinnehavarna inom sektorn i enlighet med välfärdsområdets program för egenkontroll. Syftet med vår övervakning är att se till att tjänsteproducenterna har tillräckliga yrkesmässiga, funktionella och ekonomiska förutsättningar för att producera tjänsterna.

Östra Nylands välfärdsområde säkerställer att klient- och patientsäkerheten uppnås dagligen genom egenkontroll, uppföljning av genomförandet och utveckling av verksamheten utifrån observationer som gjorts vid uppföljningen. Med klient- och patientsäkerhet avses alla de principer som gäller för personer och serviceproducenter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet samt de funktioner genom vilka både tjänsternas och vårdens säkerhet tryggas och som skyddar klienten eller patienten från att skadas. Dessutom ska social- och hälsovårdstjänsternas lokaler, utrustning, datasystem, tillbehör och läkemedel vara både ändamålsenliga och säkra och informationsflödet ska ske på hög kvalitet och i rätt tid. Inom vårt välfärdsområde koordinerar vår enhet åtgärder, anvisningar och planer som säkerställer klient- och patientsäkerheten.

Östra Nylands välfärdsområde utvecklar hela tiden sina tjänster. Vår uppgift är att göra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet jämlikare. Med kvalitet avses tjänstens förmåga att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på den. I centrum för kvalitetshanteringen ligger fokus på kundorientering, kontinuerlig utveckling, gränssnitt och kvalitetsledning. Inom vårt välfärdsområde bygger utvecklingen av tjänster på SHQS-kvalitetsstandarden som används för att bygga upp ett kvalitetssystem, i multiprofessionell självutvärdering, i intern och extern auditering samt i utvecklingsarbetet vid olika enheter i välfärdsområdets organisation.

Lagen om tillsyn över social- och hälsovården har trätt i kraft 1.1.2024. I och med lagen har tjänsteproducenternas registreringar övergått från välfärdsområdena till Valviras och regionförvaltningsverkens uppgift i sin helhet. Vårt välfärdsområde deltar i serviceproducentens registreringsprocess på tillsynsmyndigheternas begäran.

Ta kontakt

valvonta@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster)  

Rebecca Sjöholm

Kvalitetschef

040 137 2406

rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Ida Mattsson

Specialsakkunnig, Tillsyn och Kvalitet

040 557 8943

Ida.Mattsson@itauusimaa.fi

Jenna Roberts

Specialsakkunnig, Tillsyn och Kvalitet

044 055 5345

Jenna.Roberts@itauusimaa.fi

Henrikki Uosukainen

Specialsakkunnig, Tillsyn och Kvalitet

040 548 1293

Henrikki.Uosukainen@itauusimaa.fi

Sanna Sten

Specialsakkunnig, Klient- och Patientsäkerhet

sanna.sten@itauusimaa.fi

Sini Mustonen

Koordinator, Utrustningssäkerhet

sini.mustonen@itauusimaa.fi