Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Stöd och hjälp i vardagen för personer med funktionsvariaton

Vi kan ordna tjänster och stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Syftet med tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är att främja dina förutsättningar att leva och fungera som en del av samhället. Vårt mål är att förebygga och avhjälpa olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen för med sig. 

För vem

Till dig som behöver nödvändiga tjänster på grund av en långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Telefonservice

Telefonservicen erbjuder dig eller dina närstående rådgivning, handledning och information om våra tjänster för personer med funktionsnedsättning. Service som vi erbjuder är t.ex. transport, personlig assistans och boende.

019 5600 145

Tjänstetider

Vardagar: tisdag, kl. 10–12.

Gör så här

Bekanta dig med tjänsterna för personer med funktionsnedsättning

Om du inte ännu är klient hos tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, kan du bekanta dig med den och bestämma vilket sort stöd och hjälp du behöver. 

Om du redan är klient hos tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och din tidsbundna service håller på att upphöra, lämna in en ansökan om fortsatt service i god tid.

Fyll i blanketten om handikappservice

Du hittar blanketten om handikappservice här

Som bilaga på din första ansökan om tjänster för personer med funktionsnedsättning behöver du tillföra ett max 6 månader gammalt utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig inom hälso- och sjukvården, med en beskrivning om din funktionsförmåga. För vissa tjänster krävs även andra utlåtanden från sakkunniga.   

Skicka eller hämta den ifyllda ansökan om tjänster för personer med funktionsnedsättning med underskrift till verksamhetsstället i ditt bostadsområde, eller med krypterad e-post.

Sänd in din ansökan med nödvändiga bilagor till tjänsterna för personer med funktionsnedsättning

Handikapptjänster, Teknikbågen 1, 06100 Borgå 

Tidsbokning för bedömning av servicebehov eller uppdatering av serviceplanen

Vi kontaktar dig inom sju dagar från att vi tagit emot din ansökan. Vid behov skickar vi dig en begäran om ytterligare information. En arbetare bedömer ditt servicebehov tillsammans med dig.

Vänta på besked om beslut

Behandlingen av ansökan räcker max. tre månader. Beslutet skickas till dig per post.  

Om du har ansökt om flera olika tjänster i samma ansökan, kan du få positivt beslut till vissa och negativt till andra.   

Om du fått negativt beslut på en ansökan och du är missnöjd med beslutet, kan du ansöka om omprövning.

Anställda vid tjänsterna för personer med funktionsnedsättning

Susanna Kortelainen

Specialsocialhandledare, Handikappservice, specialvård och stöd för närståendevård

040 710 9008

Susanna.Kortelainen@itauusimaa.fi

Askola, Mörskom, Pukkila

Jemina Räsänen

Servicekoordinator

040 809 1433

Jemina.Rasanen@itauusimaa.fi

Borgå

Magdalena Johansson

Socialhandledare, Handikappstjänster

040 131 9388

magdalena.johansson@itauusimaa.fi

Borgå

Sonja Karnell

Socialarbetare

040 676 1360

Sonja.Karnell@itauusimaa.fi

Borgå

Hanna Ruotsalainen

Socialhandledare

040 594 2862

Hanna.Ruotsalainen@itauusimaa.fi

Borgå

Karin Wahrman

Socialhandledare

040 610 3155

Karin.Wahrman@itauusimaa.fi

Borgå

Hanna Wallin

Socialarbetare

040 526 6039

hanna.wallin@itauusimaa.fi

Borgå

Sini Lonka

Socialhandledare, Handikappservice, specialvård

040 482 2545

Sini.Lonka@itauusimaa.fi

Lovisa, Lappträsk

Nina Hopiavuori

Socialhandledare

040 156 1486

nina.lassila@itauusimaa.fi

Tuula Wackström

Servicekoordinator, Tjänster för personer med funktionsvariation

050 338 5704

Tuula.Wackstrom@itauusimaa.fi

Sibbo

Gitte Jensen-Lindroos

Specialsocialhandledare, Handikappservice, personlig assistans och stöd för närståendevård

050 443 3630

Gitte.Jensen-Lindroos@itauusimaa.fi

Sibbo

Jessica Lökfors

Socialarbetare, Boendeservice, förändringsarbeten i bostaden, stöd för närståendevård (personer under 18 år)

050 517 3569

Jessica.Lokfors@itauusimaa.fi

Sibbo

Maritta Koskinen

Resultatenhetschef

040 710 9109

Maritta.Koskinen@itauusimaa.fi

Carina Skantz

Serviceansvarig

040 351 9713

carina.skantz@itauusimaa.fi

Bekanta dig med tjänsterna för personer med funktionsnedsättning:

Stöd för att röra på sig 

Du kan få stöd för att röra på dig och resa om du har en svår funktionsnedsättning. Det innebär att du har särskilda svårigheter att röra på dig och inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga problem på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Du kan använda färdtjänst både för att uträtta ärenden och för rekreation. Om du har beviljats en assistent har hen rätt att resa med dig kostnadsfritt. 

Färdtjänst kan beviljas även för studie- och arbetsresor. 

Personlig assistans 

Med personlig assistans avses nödvändig hjälp för en person med en svår funktionsnedsättning. Hjälpen kan ges i hemmet och utanför hemmet i dagliga sysslor, arbete, studier och fritidsaktiviteter. Den personliga assistansen stöder dig även i samhälleligt deltagande och upprätthållande av social interaktion.

Förändringsarbeten i bostaden, redskap och utrustning 

Du kan få ersättning för skäliga kostnader för förändringsarbeten i din bostad samt anskaffning av redskap och utrustning till bostaden. Det här förutsätter att du har en grav funktionsnedsättning och inte klarar av vanliga vardagsfunktioner utan förändringsarbetena. 

Jukka Suhonen

Tillgänglighetssakkunnig, Fysioterapeut, Förändringsarbete i bostaden

050 536 4980

Jukka.Suhonen@itauusimaa.fi

Boendetjänster 

Boendetjänster är till för dig som av olika orsaker behöver stöd och tjänster för ditt boende. Olika former av boendetjänster är stött boende, gemensamt boende och dygnet runt-boende. Dessutom ordnar vi kortvarigt boende för barn och vuxna. 

Närståendevård (under 65-åringar) 

Närståendevård innebär att en familjemedlem eller annan nära person vårdar en person med en sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Stöd för närståendevård är en helhet. Den utformas av tjänster som ges till personen som vårdas samt vårdarvode, ledig tid och andra tjänster som ges till vårdaren. 

Stödet är en behovsprövad socialtjänst som välfärdsområdet ordnar inom gränserna för de anslag som har reserverats. 

Dagverksamhet och arbetsverksamhet 

Med hjälp av dagverksamhet stöder vi en person med en funktionsnedsättning i hens självständighet och främjar hens sociala interaktion. Vi ordnar fritidsaktiviteter och erbjuder möjligheter att delta i arbetslivet enligt dina egna resurser och kunskaper. 

Anslagsbundna tjänster 

En del av tjänster och stödformer som avses i Lagen om handikappförmåner är anslagsbundna. Du kan ansöka om anslagsbundna tjänster via tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.