Till Innehållet
Sök på sidan

Hälsogranskningar

Vi ordnar välfärds- och hälsogranskningar för särskilda klientgrupper, som närståendevårdare och arbetslösa.

För tillfället arrangerar vi inga åldersbundna omfattande hälsogranskningar för vuxna. Däremot kan du styras till en hälsogranskning från en annan tjänst inom välfärdsområdet om du har kända riskfaktorer för kroniska sjukdomar. Även kommunens sysselsättningstjänster kan styra dig till en granskning. Granskningarna är frivilliga och avgiftsfria.

Vid granskningarna identifierar och förebygger vi riskfaktorer för sjukdomar. Vi ger även råd med vilka du kan främja din hälsa och ditt välmående. Till granskningen hör vid behov

Från hälsogranskningen kan vi även styra dig till fortsatta undersökningar hos en läkares mottagning eller till exempel till regionala välmåendegrupper.

Om du blir arbetslös och är utanför arbets- och studerandehälsovården kan du boka tid till en avgiftsfri hälsogranskning för arbetslösa. Vi rekommenderar att du söker dig till hälsogranskningen inom tre månader från att du blivit arbetslös.

Målet med granskningen är att främja ditt hälsotillstånd och välmående samt arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.

Hälsogranskningen är särskilt viktig om

 • du oroar dig över något som gäller din hälsa
 • det har gått flera år sedan senaste granskning
 • du vet att något i ditt hälsotillstånd kan påverka din arbetsförmåga.

Granskningen görs av en hälsovårdare och vid behov deltar en läkare i bedömningen. Till granskningen hör bland annat

 • basundersökningar om ditt hälsotillstånd med laboratorieprov och olika mätare
 • uppdatering av dina vaccinationsuppgifter
 • kartläggning av dina hälsovanor och livsstil
 • rådgivning i hur du gör val i din vardag som främjar din hälsa
 • vid behov styrning till tilläggsundersökningar och stödtjänster.

I samband med granskningen gör vi en personlig vårdplan där vi antecknar de viktigaste planerna och målen för din hälsa, ditt välmående och din arbetsförmåga. Vi kommer även överens om hur vi ska följa upp planen.

Tidsbeställning till hälsogranskning för arbetslösa

Du kan söka dig till hälsogranskningen genom att kontakta närmaste hälsovårdscentral. En anställd inom social-, hälso- eller arbetstjänster kan styra dig till granskningen.

För Borgås del är kontaktpersonen för hälsogranskningar för arbetslösa hälsovårdare Marina Lindroos, tfn 040 676 3029. Hennes telefontid är mån.–fre. klockan 11–12.

Innan kontrollen rekommenderar vi laboratorieprov, om du har gjort större förändringar i din livsstil eller om det är längre än fem år sedan dina senaste blodprov. För laboratorieprov behöver du en remiss som du får i samband med tidsbeställningen vid behov.

När remissen är gjord kan du boka tid via Huslab(förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon på numret 09 471 868 00 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30). Du ska fasta tolv timmar före provtagningen. 

Syftet med välbefinnande- och hälsokontrollerna är att bedöma, upprätthålla och främja närståendevårdarens hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Samtidigt ger vi dig samtidigt stöd med att göra val som främjar din hälsa.

Kontrollerna är frivilliga, men vi rekommenderar att du går på dem.

Kontrollerna är inte nödvändigtvis behövliga om du omfattas av företagshälsovården eller om närståendevården endast pågår under en kort tid. Vi rekommenderar att närståendevårdaren gör kontrollerna med två års mellanrum.

Kontrollerna för närståendevårdaren görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel en hälsovårdare som är insatt i de specialfrågor som rör närståendevården. Huvudvikten ligger på närståendevårdarens orkande, identifiering av eventuella stödbehov och riskfaktorer för närståendevårdarens belastning.

Under kontrollen behandlas bland annat följande:

 • situationens positiva och negativa sidor
 • hur bindande vården är samt relationen till den vårdbehövande
 • närståendevårdarens upplevda hälsotillstånd och stämningsläge
 • den vårdbehövandes minnes- och beteendeproblem
 • hälsofrämjande samt förebyggande, identifiering och behandling av sjukdomar
 • bedömning, främjande och upprätthållande av funktionsförmågan
 • sätt som hjälper närståendevårdaren att klara sig, främjandet av den egna hälsan och välbefinnandet
 • situationen i stödnätverket
 • förhållandena hemma och i levnadsmiljön, behov av ändringsarbeten i hemmet samt hjälpmedel
 • om stödet och tjänsterna är tillräckliga och lämpliga för familjens behov
 • rehabiliteringsmöjligheter.

Närståendevårdarens hälsokontroller är kostnadsfria. Ange i samband med tidsbokningen att det är fråga om en kostnadsfri välbefinnande- och hälsokontroll för en närståendevårdare. Be vid behov om att få en remiss till laboratorieprov.

Efter hälsokontrollen kan du som stöd för egenvården och för upprätthållande av hälsan delta i en elektronisk hälsoträning. Välj högst två program samtidigt.

Tidsbokning för hälsokontroll

Vi rekommenderar att du innan du bokar tid för kontrollen tar laboratorieprov om du har gjort större livsstilsförändringar eller om det gått mer än fem år sedan dina senaste blodprov. Du behöver en remiss till laboratorieproven som du vid behöv får när du bokar tiden.

När du har fått en remiss kan du boka en laboratorietid via Huslab (www.huslab.fi/ajanvaraus(förflyttning till en annan tjänst)) eller per telefon på 09 471 868 00 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30). Du ska fasta tolv timmar för provtagningen. 

 • Närståendevårdare i Askola, Mörskom och Pukkila: vid Askola hälsovårdscentral på 019 5600 200 vardagar kl. 8.00–15.00
 • Närståendevårdare i Sibbo: vid Sibbo hälsovårdscentral på 019 5600 600 vardagar kl. 9.00–15.00
 • Närståendevårdare i Borgå: vid Borgå hälsovårdscentral på 019 5600 400 vardagar kl. 8.00–15.30
 • Närståendevårdare i Lovisa: vid Lovisa hälsovårdscentral på 019 5600 300 vardagar kl. 8.00–15.00

En uppbådspliktig förpliktas att genomgå en hälsoundersökning för fastställande av tjänstedugligheten (värnpliktslag 14 §). Hälsoundersökningen ska vara gjord före uppbådet på hösten.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

 • under uppbådsåret fyller 18 år,
 • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänsteduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
 • har förordnats att infinna sig till ny besiktning vid uppbådet.

Om du är studerande och i uppbådsåldern får du en kallelse till hälsoundersökningen av hälsovårdaren inom studerandehälsovården. Du kan också själv kontakta hälsovårdaren.

Om du inte är studerande ska du ringa hälsostationen för att få en tid för hälsoundersökning före uppbådet.

Ta med följande till hälsoundersökningen:

 • identitetsbevis
 • ifyllt frågeformulär för beväringstjänsten och undersökning av hälsotillståndet
 • eventuella glasögon och dokumentationen om glasögonstyrkan
 • andra handlingar om ditt hälsotillstånd.