Till Innehållet
Sök på sidan

Ekonomiskt stöd

Behovsprövat utkomststöd

Vi beviljar behovsprövat utkomststöd till exempel i situationer då din ekonomi försämras snabbt och oväntat. Avsikten med behovsprövat utkomststöd är att främja din sociala trygghet samt att förebygga utslagning och ett långvarigt beroende av utkomststöd. Det behovsprövade utkomststödet omfattar kompletterande och förebyggande utkomststöd. 

Du kan få stöd för: 


Gör så här

Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd när du har ansökt om basutkomststöd hos FPA. 

Du får ett skriftligt beslut inom sju arbetsdagar efter att du lämnat in ansökan och dess bilagor för behandling. Om ansökan görs noga går behandlingen av ärendet snabbare. Stödet betalas ut till ditt konto 0–3 bankdagar efter beslutet. 

Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut från FPA. Bifoga ansökan alltid de senaste kontoutdragen. Välfärdsområdets socialväsende kan bevilja kompletterande utkomststöd för utgifter som FPA:s basutkomststöd inte täcker. 

Du kan ansöka om stöd elektroniskt eller skriva ut en ansökningsblankett. 

Beslut, betalning och begäran om omprövning 

Du får ett skriftligt beslut om utkomststödet inom sju vardagar efter det att du lämnade in ansökan med bilagor. En omsorgsfullt ifylld ansökan gör behandlingen snabbare. Utkomststödet betalas på kontot 0–3 bankdagar efter att beslutet fattats. 

Om du är missnöjd med beslutet om utkomststöd har du har rätt att överklaga. Det lönar sig att först kontakta den person som har fattat stödbeslutet och diskutera saken innan du begär omprövning. Det försnabbar eventuella korrigeringar. 

I samband med beslutet får du anvisningar för hur du gör en begäran om omprövning. Lämna in din omprövningsbegäran inom 28 dagar efter att du har fått beslutet. Du får ett skriftligt svar på din begäran. 


Begravningsbidrag 

Anhöriga till en medellös eller mindre bemedlad avliden person kan ansöka om begravningsbidrag av socialtjänsterna. Begravningsbidraget är till för att täcka nödvändiga begravningskostnader för en medellös eller mindre bemedlad avliden person som bott i en kommun inom Östra Nylands välfärdsområde. Det beviljas som kompletterande utkomststöd. 

För behandlingen av begravningsbidraget behövs: 

I de nödvändiga begravningskostnaderna ingår en kista, den avlidna personens klädsel och klädning, läggning i kistan, blommor för kistan, transport av den avlidna personen, en gravplats eller motsvarande, en urna, kostnaderna för kremeringen. I kostnaderna ingår även församlingens nödvändiga kostnader (grävning och täckning av graven, förvaringsavgiften för den avlidna personen, vid kistbegravning en gravplats för en person, vid kremering minneslund; ingen separat gravplats). 

Maxbeloppet för begravningsbidraget är 1000 euro. 


Gör så här

Sök begravningsbidraget skriftligt med en begravningsbidragsblankett. Du kan även lämna in ansökan med bilagor till FPA, som förmedlar ansökningen till socialbyrån. 


Ekonomi- och skuldrådgivning

Östra Nylands rättshjälpsbyrå erbjuder ekonomi- och skuldrådgivning för områdets invånare.