Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ekonomiskt stöd

Riksdagen har beslutat om nedskärningar och andra ändringar som gäller arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget från FPA. Också utkomststödet kommer att ändras.

De flesta ändringarna träder i kraft 1.4.2024.

På sidan https://www.kela.fi/stoden-andras(förflyttning till en annan tjänst) hittar du alla ändringar och information om vad du kan göra om ditt stöd minskar.

Välfärdsområdets socialväsende kan bevilja kompletterande utkomststöd för utgifter som FPA:s basutkomststöd inte täcker. 

Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd när du har ansökt om basutkomststöd hos FPA. 

Behovsprövat utkomststöd

Vi beviljar behovsprövat utkomststöd till exempel i situationer då din ekonomi försämras snabbt och oväntat. Avsikten med behovsprövat utkomststöd är att främja din sociala trygghet samt att förebygga utslagning och ett långvarigt beroende av utkomststöd. Det behovsprövade utkomststödet omfattar kompletterande och förebyggande utkomststöd. 

Du kan få stöd för: 

Gör så här

Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd när du har ansökt om basutkomststöd hos FPA. 

Du får ett skriftligt beslut inom sju arbetsdagar efter att du lämnat in ansökan och dess bilagor för behandling. Om ansökan görs noga går behandlingen av ärendet snabbare. Stödet betalas ut till ditt konto 0–3 bankdagar efter beslutet. 

Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut från FPA. Bifoga ansökan alltid de senaste kontoutdragen. Välfärdsområdets socialväsende kan bevilja kompletterande utkomststöd för utgifter som FPA:s basutkomststöd inte täcker. 

Du kan ansöka om stöd elektroniskt eller skriva ut en ansökningsblankett

Beslut, betalning och begäran om omprövning 

Du får ett skriftligt beslut om utkomststödet inom sju vardagar efter det att du lämnade in ansökan med bilagor. En omsorgsfullt ifylld ansökan gör behandlingen snabbare. Utkomststödet betalas på kontot 0–3 bankdagar efter att beslutet fattats. 

Om du är missnöjd med beslutet om utkomststöd har du har rätt att överklaga. Det lönar sig att först kontakta den person som har fattat stödbeslutet och diskutera saken innan du begär omprövning. Det försnabbar eventuella korrigeringar. 

I samband med beslutet får du anvisningar för hur du gör en begäran om omprövning. Lämna in din omprövningsbegäran inom 28 dagar efter att du har fått beslutet. Du får ett skriftligt svar på din begäran. 

Serviceguide

I serviceguiden har vi samlat information om tjänster som hjälper att klara vardagen.

I guiden beskrivs centrala offentliga och privata tjänster som gäller temat, såsom dagcentrum, mathjälpspunkter och rådgivningstjänster.

Du kan söka dig till tjänsterna på egen hand, och du behöver ingen remiss eller betalningsförbindelse för dem.

Kompletterande utkomststöd för begravningsbidrag

Klienter som fått utkomststöd eller personer som annars har märkbart små inkomster kan ha rätt att få kompletterande utkomststöd för att täcka nödvändiga begravningskostnader. Det är alltid fråga om att den avlidne har haft små inkomster, inte de anhöriga.

Om den avlidne har förmögenhet och denna är tillräcklig för att täcka begravningskostnaderna, men egendomen inte är lätt att realisera, kan utkomststöd beviljas på villkor att det återkrävs.

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med vuxensocialarbetets centraliserade rådgivning innan ni ansöker om stöd eller beställer begravning, så att vi ska kunna ge råd om ansökningsprocessen.

Nödvändiga begravningskostnader innefattar: kista, den avlidnas kläder (svepning), kistläggning, blomsterarrangemang på kistan, transport av den avlidne, gravplats eller motsvarande, kremering (utan individuell gravplats), församlingens nödvändiga kostnader, ifall församlingen inte kan efterskänka dem med hänsyn till de små omständigheterna.

Ifall den avlidne har dött utomlands, hör inte transporten av kroppen till Finland till de utgifter som beaktas vid fastställandet av utkomststödet.

Högst 1 300 euro beviljas för nödvändiga begravningskostnader.

Gör så här

Ta kontakt med rådgivningen vid vuxensocialarbetet

Vi rekommenderar att ni vänder er till rådgivningen vid vuxensocialarbetet för att höra efter hur man ska göra då man ansöker om begravningsbidrag. På så sätt undviker ni sådana möjliga fel som kan vara ett hinder för erhållande av eventuellt begravningsbidrag.

Gör en boutredning

Vi behöver få en utredning om dödsboets ekonomiska situation innan vi kan bevilja begravningsbidrag.

Du kan be att rättshjälpsbyrån ger dig stöd och hjälp med att utreda boet och att göra bouppteckning.

Rättshjälpsbyråns kontaktuppgifter(förflyttning till en annan tjänst)

Om dödsboet har medel ska de primärt användas för att täcka begravningskostnaderna.

Ifall dödsboet inte tillhandahåller en bouppteckning inom rimlig tid kan beslutet fattas med möjlighet till återkrav och då lämnar man in bouppteckningen senare.

De räkningar som kommit i den avlidnes namn betalas ur dödsboets medel efter begravningskostnaderna. Om medlen inte räcker till för att betala räkningarna kvarstår räkningarna som dödsboets skuld. Begravningsbidrag beviljas inte för betalning av dem.

Samla ihop bilagor som behövs

För handläggning av ansökan om begravningsbidrag behövs följande bilagor och utredningar:

Fyll i och skicka ansökan

Ansök om begravningsbidrag genom att fylla i ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningsbidrag och skicka den till: Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå

För begravning av en fullvuxen person ska ansökan om begravningsbidrag skrivas i den avlidnes namn. Ifall saken gäller begravning av ett minderårigt barn, ska ansökan göras i förälderns namn. Föräldrarna ska ha ett beslut från FPA om grundläggande utkomststöd.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Östra Nylands rättshjälpsbyrå erbjuder ekonomi- och skuldrådgivning för områdets invånare.