Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Forskning och utveckling

Östra Nylands välfärdsområde strävar efter välfungerande, standardiserade och jämförbara social- och hälsovårds- samt räddningstjänster.

Vår utgångspunkt är att tjänsterna ständigt utvecklas och moderniseras med hjälp av forskningsbaserad kunskap och tillsammans med olika aktörer.

Enheten för utvecklingstjänster ansvarar för forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Östra Nylands välfärdsområde.

Till utvecklingstjänsterna hör forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens, det vill säga FUUIK-verksamhet, inklusive projektarbete som finansieras med statsbidrag. Utvecklingstjänsterna utformar samarbetsstrukturer också för organisationsarbete och delaktighet, främjande av välfärd och hälsa, kund- och patientsäkerhet samt kvalitet och tillsyn.

Ansökan om forskningstillstånd

För undersökningar och lärdomsprov som görs i Östra Nylands välfärdsområde krävs ett forskningstillstånd innan undersökningen eller lärdomsprovet inleds.

I början av forskningstillståndsprocessen är det viktigt att utreda vad man redan forskat och vad man vet om ämnet i fråga. Vi önskar att forskningsplanen beskriver vad för slags information och mervärde forskningen/undersökningen i fråga för med sig för vårt område. Vi förväntar oss att forskaren motiverar aktualiteten och behovet av sitt forsknings- eller undersökningstema när hen ansöker om undersökningstillstånd. Det är också viktigt att beakta att det praktiska genomförandet av forskningen/undersökningen har övervägts i forskningsplanen och att hela processen har beskrivits.

Forskningstillstånd ansöks med blanketten för ansökan om forskningstillstånd. Fyll i, skriv ut, anteckna och skicka blanketten med bilagor antingen per e-post eller papperspost till välfärdsområdets registratorskontor. Skriv ”Ansökan om forskningstillstånd” som e-postrubrik eller hänvisning på papperskuvertet. Vi förutsätter en forskningsplan som bifogas med ansökan. Om du vill, du kan också bifoga registerutdrag, forskningsetiskt utlåtande om förhandsgranskning, frågeformulär, intervjuns ramar eller andra forskningsrelaterade dokument.

Kontaktinformation

Katja Blomberg

Utvecklingsdirektör

040 632 9229

katja.blomberg@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

019 5600 100

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheimgatan 20 K, 3. våningen, 06100 Borgå

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information. Skicka inte känslig information eller personuppgifter per e-post. Instruktioner för att skicka krypterad e-post finns på den här sidan under krypterad e-post. Kontakta din hälsostation till exempel då du bokar eller avbokar tider, förnyar recept, i ärenden gällande utdelning av förbrukningsartiklar, byte av hälsostation och då du sköter ärenden för någon annan. Angående utkomststödssansökan, var i kontakt med vuxensocialarbetet.