Till Innehållet
Sök på sidan

Forskning och utveckling

Östra Nylands välfärdsområde strävar efter välfungerande, standardiserade och jämförbara social- och hälsovårds- samt räddningstjänster.

Vår utgångspunkt är att tjänsterna ständigt utvecklas och moderniseras med hjälp av forskningsbaserad kunskap och tillsammans med olika aktörer.

Enheten för utvecklingstjänster ansvarar för forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Östra Nylands välfärdsområde.

Till utvecklingstjänsterna hör forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens, det vill säga FUUIK-verksamhet, inklusive projektarbete som finansieras med statsbidrag. Utvecklingstjänsterna utformar samarbetsstrukturer också för organisationsarbete och delaktighet, främjande av välfärd och hälsa, kund- och patientsäkerhet samt kvalitet och tillsyn.

Ansökan om forskningstillstånd

För undersökningar och lärdomsprov som görs i Östra Nylands välfärdsområde krävs ett forskningstillstånd innan undersökningen eller lärdomsprovet inleds. Forskningstillstånd beviljas av välfärdsområdets ledningsgrupp. Kontaktperson för lärdomsprov, pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar är Katja Blomberg, se kontaktinformation nedan.

Forskningstillstånd ansöks med blanketten för ansökan om forskningstillstånd. Fyll i, skriv ut, anteckna och skicka blanketten med bilagor antingen per e-post eller papperspost till välfärdsområdets registratorskontor. Skriv ”Ansökan om forskningstillstånd” som e-postrubrik eller hänvisning på papperskuvertet. Vi förutsätter en forskningsplan som bifogas med ansökan. Om du vill, du kan också bifoga registerutdrag, forskningsetiskt utlåtande om förhandsgranskning, frågeformulär, intervjuns ramar eller andra forskningsrelaterade dokument.”

Kontaktinformation

Katja Blomberg

Utvecklingsdirektör

040 632 9229

katja.blomberg@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

019 5600 100

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheimgatan 20 K, 3. våningen, 06100 Borgå