Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

För studerande

Östra Nylands välfärdsområde erbjuder platser för lärande i arbete vid enheten för social- och hälsovård samt inom räddningsväsendet. I och med välfärdsområdets omställning kan vi erbjuda även skolkuratorer och skolpsykologer platser för lärande i arbete. Hos oss kan du avlägga praktikperioder i anslutning till yrkesstudier på andra stadiet samt i anslutning till högskole- och universitetsstudier.

Praktikperioderna kan avläggas inom följande ansvarsområden:

Strukturen för ansvarsområdena framgår av organisationsschemat nedan.

Du kan fråga efter en plats för lärande i arbete direkt vid enheterna. Enheternas kontaktuppgifter finns i Kontaktauppgifter.

Mer information per studienivå

De studerande kan stå i direkt kontakt med välfärdsområdets serviceenheter. Kontaktuppgifterna finns i det ovan nämnda Serviceregistret.

Alla hälsocentraler i Östra Nylands välfärdsområde är Helsingfors universitets undervisningshälsocentraler. Det finns utbildade handledare i varje hälsocentral. Områdets hälsocentraler erbjuder medicine kandidater praktikperioder av olika längd. Kandidaternas praktik ordnas från höst till vår. Helsingfors universitet svarar för fördelningen av praktikplatser. Också de medicine kandidater som studerar annanstans är varmt välkomna till våra hälsocentraler. Det lönar sig att fråga i god tid områdets undervisningsöverläkare Annika Franzén (annika.franzen@itauusimaa.fi) om hur platsläget ser ut.

Välfärdsområdet tar i bruk yrkeshögskolornas system för bokning av praktikplatser inom social- och hälsovården Jobiili fr.o.m. 1.1.2024. Därefter finns enheternas kontaktuppgifter och -personer på Jobiili.

Välfärdsområdet tar i bruk yrkesläroanstalternas system för bokning av praktikplatser inom social- och hälsovården Tiitus Harkka fr.o.m. 1.1.2024. Därefter finns enheternas kontaktuppgifter och -personer på Tiitus.

Läroavtalsutbildning är en utmärkt möjlighet att utbilda sig till ett yrke vid sidan av arbetet. Den är ett flexibelt, individuellt och praktiskt sätt att studera till ett nytt yrke. Genom läroavtal utbildar vi närvårdare och omsorgsassistenter. Du kan vara studerande inom branschen men du behöver inte nödvändigtvis ha tidigare utbildning eller arbetserfarenhet inom området. Med läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller delar av en examen. Du kan söka till läroavtalsutbildning i Östra Nylands välfärdsområde genom ett öppet ansökningsförfarande eller genom att avtala om läroavtal direkt med serviceenhetens chef. Kontaktuppgifterna för serviceenheterna finns i det ovan nämnda Serviceregistret.

I läroavtalsutbildningen sker lärandet huvudsakligen på arbetsplatsen genom arbetsuppgifter, men utbildningsanordnaren (läroanstalten) ansvarar för anordnande av målinriktad och handledd teoretisk undervisning. Omfattning och innehåll av de teoretiska studierna avtalas om i den studerandes individuella studieprogram. För läroavtalstiden ingår man med dig ett arbetsavtal för viss tid.

För att kunna söka till läroavtalsutbildning hos oss ska du ha fyllt minst 15 år och fått avgångsbetyg från grundskolan. Av läroavtalsstuderande förutsätts lämplighet för branschen samt intresse för att stödja kundernas dagliga välbefinnande. Vi önskar att du har goda teamarbets- och kommunikationsfärdigheter. Läroavtalsutbildningens längd är individuell och beror på den examen som avläggs. Under läroavtalsutbildningen får du för arbetade dagar en lön som fastställs minst enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Lönen stiger i takt med att uppgifternas kravnivå stiger och personens kompetens ökar. Antalet arbetstimmar är minst 25 per vecka.

Vi erbjuder dig en mångsidig inlärningsmiljö vid en arbetsenhet samt kompetenta och yrkeskunniga arbetsplatshandledare och introduktörer. För varje studerande utses en ansvarig utbildare som i praktiken ansvarar för handledningen av den studerandes lärande i arbete och för introduktionen i arbetsuppgifter. Den studerandes arbetsuppgifter motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. När utbildningen avslutas får du ett intyg som innehåller en bedömning av ditt lärande i arbete.

Under läroavtalsutbildningen är du skyldig att utföra de uppgifter som ges under arbetsgivarens ledning och övervakning i enlighet med arbetsplatsens regler och föreskrifter. Därtill är du skyldig att regelbundet delta i teoretisk undervisning vid en läroanstalt.

Letar du efter PRAO-plats? Du kan ta direkt kontakt till den enheten där du skulle vilja göra din PRAO eller så kan du skicka e-post till adressen rekry@itauusimaa.fi

Berätta i din e-post

 • Hurdan PRAO-plats letar du efter?
 • När är din PRAO-period?
 • På vilken ort skulle du vilja göra din PRAO?

Vi erbjuder studerande och forskare även arbetslivsinriktade ämnen för lärdomsprov och forskning. Mera information finns på webbplatsen Forskning och utveckling.

Introduktionsmaterial för studerande

Kommunikationen vid Östra Nylands välfärdsområde stöder sig på organisationens gemensamma värderingar, som är likvärdighet, människoorientering, delaktighet, mod och ansvar. Dessutom ska kommunikationen vara tillförlitlig, opartisk och begriplig. Posta och diskutera ansvarsfullt i de sociala medierna. Prata som man gör människor emellan. Minns tystnadsplikten.

Observera också att @itauusimaa.fi-adresser (eller organisationens tillfälliga adresser) inte får användas för att logga in på eller komma åt sociala webbplattformer. För mer detaljerade instruktioner om hur man använder sociala medier och kommunicerar i allmänhet, vänligen kontakta viestinta@itauusimaa.fi.

Tips för studerande om sociala medier – också i sociala medier skapar vi #trygghetochvälfärd

Du får verka och synas i sociala medier som studerande hos oss. I sociala medier kan du berätta om vår organisation och om din praktikplats i god anda, på ett sätt som respekterar dem du jobbar med och din yrkesgrupp.

Aktivitet på personliga konton i sociala medier ska i princip ske efter arbetstid. På arbetsplatsen kan man gå in på sociala medier exempelvis då man har paus. Använd då din egen apparat.

Man ska vara särskilt uppmärksam på kundernas dataskydd, och normala regler om sekretess som hör ihop med arbetet gäller också på nätet. Publicera inte bilder av kunder eller andra personuppgifter på dina konton i sociala medier.

Man ska inte under några som helst omständigheter diskutera frågor som berör kunder eller patienter i sociala medier – inte med kunderna själva, inte med kolleger eller med andra personer. Inte heller i slutna grupper får man diskutera kund- eller patientärenden. Prata inte om situationer som gäller kunder eller patienter i sociala medier ens på en allmän nivå, eftersom kunden eller patienten i fråga eller någon som står personen nära kan känna igen vem det är fråga om.

Personalen är generellt bunden av lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det betyder att den anställde eller studeranden inte ens i sin kommunikation på fritiden får orsaka arbetsgivaren skada. Märk väl att du kan identifieras också när du skriver under signatur. Även om du agerar som privatperson är det möjligt att du identifieras som anställd vid välfärdsområdet, och det du har publicerat kan bedömas utifrån det.

Som studerande kan du få inbjudningar om att bli vän med eller att börja följa kunder eller patienter. Tänk noga efter om du det är vettigt att godkänna sådana inbjudningar.
Om du i sociala medier stöter på osakliga eller omfattande negativa skriverier som gäller din praktikplats eller din arbetsgivare så ska du tala om det för din chef. Du kan rätta felaktig information i sociala medier. Rätta felet eller ge konstruktiv feedback. Tänk efter innan du kommenterar, allt behöver man inte gå med i.

Fotografering

Om du fotograferar på det ställe där du gör praktik ska du ta hänsyn till patient- och kundsäkerheten samt arbetskamraterna och övriga personer. Där man gör praktik får man inte ta bilder för publicering i sociala medier utan att de övriga personerna på bilden har gett sitt samtycke till publicering av bilden. Arbetskamrater emellan räcker det med muntligt tillstånd för att man ska få publicera en bild. I ett sådant fall ska man beakta att bilden ska användas enbart i den angivna uppdateringen i sociala medier, inte i något annat syfte.

Då bilder tas ska man beakta att det i bakgrunden inte får synas något material som innehåller patient- eller kunduppgifter eller något annat icke-offentligt material. Beakta bland annat skärmar, papper, reflektioner mot fönster eller andra element i bakgrunden. I vissa fall krävs också ett fotograferingstillstånd, för vilket finns en färdig botten i Östra Nylands välfärdsområdes Intra.

I offentliga lokaler behöver man inte ha tillstånd för att fotografera. Offentliga lokaler är bland annat entréhallar, vänthallar och kaféer. Det är emellertid att rekommendera att man också då man tar bilder i en offentlig lokal ska be om lov för att fotografera och särskilt för att publicera bilder, ifall andra personer som kan identifieras syns på bilderna. Däremot hör till exempel patientrum, arbetsrum och personalens utrymmen till det som omfattas av integritetsskyddet. Som studerande ska du inte fotografera kunder för publicering ens om de befinner sig i offentliga lokaler.

Som studerande kan du råka ut för situationer där kunden vill ta en bild av dig och publicera den på sitt eget konto i sociala medier. Man behöver inte gå med på begäran om publicering av en sådan bild. Om du så vill, får du visserligen tillåta att bilden publiceras. Dessförinnan är det emellertid bra att förvissa sig om vilket slags postande kunden har för avsikt att göra.

 1. Betydelsen av dataskydd: Inom social- och hälsovården behandlas känsliga personuppgifter, såsom patienternas hälsouppgifter och personlig information. Syftet med dataskyddet är att skydda dessa uppgifter för missbruk och att säkerställa att personuppgifter behandlas lagenligt, tryggt och etiskt korrekt.
 2. Lagstiftning: Dataskyddet regleras i lag, såsom i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och i nationella lagar. GDPR ställer krav på behandlingen av personuppgifter, inklusive insamling, lagring, användning och överföring av uppgifter.
 3. Patientens och klientens rättigheter: Patienterna och/eller klienterna har rätt att veta vilka uppgifter man samlar in om dem och hur dessa uppgifter används. De har också rätt att be att uppgifter om dem korrigeras och i vissa fall att de raderas.
 4. Användning av uppgifter och uppgifters konfidentialitet: Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har en skyldighet att använda patient- och klientuppgifter endast då det behövs och i tillbörligt syfte, så som i planeringen och genomförandet av vården. Uppgifternas konfidentialitet är ovillkorlig. Studerande ska underteckna en sekretessförbindelse när de börjar, och den är bindande också efter praktiken.
 5. Informationssäkerhet: Organisationerna måste säkerställa att personuppgifterna är i tryggt förvar och skyddade för olovligt intrång. Det inbegriper fysiskt skydd (t.ex. låsta skåp) och digitalt skydd (t.ex. lösenord, brandmurar).
 6. Dataskyddsombud: Många organisationer utser dataskyddsombud för att övervaka behandlingen av data och se till att lagen efterlevs. Det ska utses ett dataskyddsombud om man i stor utsträckning behandlar känsliga uppgifter, har människor under uppsikt i stor skala, regelbundet och systematiskt eller om organisationen är en offentligrättslig aktör (bortsett från domstolarna). Vid Östra Nylands välfärdsområde finns det också en separat dataskyddsgrupp som leds av dataskyddsombudet.
 7. Utbildning av anställda: Utbildning av anställda i dataskyddsrutiner är väsentligt. Personalen vid Östra Nylands välfärdsområde ska vid anställningens eller praktikens början utföra en dataskyddsutbildning med godkänt resultat. Därefter ska man genomgå utbildningen varje år.
 8. Personuppgiftsincidenter: Man ska genast underrätta dataskyddsombudet om personuppgiftsincidenter, det vill säga kränkningar av informationssäkerheten. Tröskeln för att meddela att en sådan har skett ska vara låg. Det kan vara fråga om e-postmeddelanden som av misstag har gått fel eller ett dokument som man skrivit ut och som blivit kvar i printern. Dataskyddsombudet ska efter att ha fått meddelandet lämna in en officiell anmälan om personuppgiftsincidenten till dataombudsmannens byrå. Det ska ske inom 72 timmar efter att man fått vetskap om det skedda. På organisationsnivå är det dataskyddsombudet som ger anvisningar om fortsatta åtgärder.
 9. Förseelser och påföljder: Personuppgiftsincidenter, såsom dataläckor eller olovlig användning av uppgifter, kan leda till allvarliga påföljder, inklusive böter och rättsliga åtgärder. Vid välfärdsområdet sköts övervakningen genom regelbundet genomförda, slumpmässiga kontroller av loggdata. Vi gör vårt yttersta för att trygga patienternas och klienternas personuppgifter och integritet.
 10. Ytterligare information:
  Östra Nylands välfärdsområde – Dataskydd(öppnas i nytt fönster)
  Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)
  Dataskyddslagen (Finlex)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Med klient- och patientsäkerhet avses alla principer och förfaranden som anställda och organisationer inom social- och hälsovården iakttar för att säkerställa tjänsternas och vårdens säkerhet och för att skydda klienten eller patienten mot skador. Social- och hälsovårdstjänsterna ska vara kundorienterade, högkvalitativa och säkra, och de ska tillhandahållas på tillbörligt sätt. Dessutom ska de lokaler där social- och hälsovården verkar, apparaterna, datasystemen, utrustningen och medicinerna vara både tillbörliga och säkra, och informationsförmedlingen ska ske på ett högkvalitativt sätt och rättidigt.

De säkerhetsfrämjande åtgärderna sträcker sig till alla delar av social- och hälsovårdssystemet, och de ska vara evidensbaserade. Åtgärderna förebygger fel i anknytning till systemet och gör det möjligt för den yrkesutbildade personalen att göra ett högklassigt arbete. De tjänster och den vård som en person får ska främja hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala välmående samtidigt som de ska medföra så liten skada som möjligt. Till säkerhet hör också att vården och servicen sätts in i rätt tid samt att man undviker överdriven vård och/eller sådan vård som inte har en inverkan.

På nationell nivå samordnas utvecklandet, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten av Klient- och patientsäkerhetscentret(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst). Social- och hälsovårdsministeriet styr, följer och evaluerar Klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhet.

Öppen klient- och patientsäkerhetskultur

Klient- och patientsäkerhetskulturen utgörs av planer och systematiska verksamhetsrutiner som främjar den service och den vård som klienterna och patienterna får samt av ett ledarskap och gemensamma värderingar och attityder som stöder sådana verksamhetsrutiner. Ett sådant systematiskt tillvägagångssätt innefattar riskbedömning, förebyggande och korrigerande åtgärder samt ett kontinuerligt utvecklande av verksamheten. Centralt för klient- och patientsäkerhetskulturen är att förstå att klient- och patientsäkerhet bygger på många till varandra kopplade element och aktörer och inte enbart på enskilda anställdas verksamhet. Klient- och patientsäkerhetskultur är alltså branschövergripande samarbete.

Nationell strategi

Social- och hälsovårdsministeriets Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) har som mål att främja genomförandet av delaktighet, åtgärder som stärker säkerheten och ledningen av säkerhetskulturen i Finland. Visionen i den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin är att Finland är modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går att undvika. Fyra strategiska spetsar har fastställts för att göra det möjligt att förverkliga visionen: tillsammans med klienten och patienten, välmående och kompetent personal, säkerheten först i alla organisationer och vi förbättrar det som redan finns.

I anslutning till strategin finns Handlingsprogram för klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 för serviceanordnare och serviceproducenter(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst), som innehåller konkreta uppgifter för att främja klient- och patientsäkerheten. År 2023 har det publicerats ett Självutvärderingsverktyg (öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)med vilket serviceanordnarna och serviceproducenterna kan identifiera både sina styrkor och sina utvecklingsbehov.

Östra Nylands välfärdsområde har utfäst sig att omsätta social- och hälsovårdsministeriets klient- och patientsäkerhetsstrategi i praktiken, och inom välfärdsområdet styrs detta uppdrag av en styrgrupp för klient- och patientsäkerhet, som sammanträder sex gånger om året. Ledningen för Östra Nylands välfärdsområde har helhetsansvaret för klient- och patientsäkerheten. I ledningens och chefernas verksamhet beaktas kvalitetsledningen samt klient- och patientsäkerhetssynvinkeln i beslutsfattandet på organisationens alla nivåer. Alla yrkesutbildade personer svarar i sitt arbete för att klient- och patientsäkerheten beaktas.

Introduktion

Personalens klient- och patientsäkerhetskompetens och utvecklandet av densamma hör till det övergripande främjandet av klient- och patientsäkerheten och är inte en lösryckt del. Kvaliteten samt klient- och patientsäkerheten kan förbättras enbart om personalen vid verksamhetsenheterna har den kunskap, de färdigheter och den kompetens som deras uppgifter kräver. Det säkerställs bland annat genom tillräcklig introduktion både för de nyanställda och för anställda som återvänder efter ett långt avbrott liksom också för studerande. Alla har rätt till god introduktion. God introduktion är en väsentlig del av klient- och patientsäkerheten samt av kvaliteten och förebygger uppkomsten av riskhändelser som beror på bristande kunskap.

Vaccianitionsskydd under praktik

Studerande som har en praktikperiod med praktiska uppgifter vid någon av Östra Nylands välfärdsområdes enheter ska ha det skydd som anges i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom. Det gäller följande sjukdomar:

• Mässling
• Vattkoppor
• Säsongsinfluensa
• Kikhosta (ifall barn under 1 års ålder vårdas vid enheten)
• Covid-19 (stark rekommendation)

En icke-vaccinerad studerande kan enbart om det finns särskilda skäl arbeta i klient- eller patientutrymmen där man vårdar patienter eller klienter som hotas av allvarliga konsekvenser ifall de insjuknar i någon smittsam sjukdom. Sådana utrymmen är alla klient- och patientutrymmen samt sjuk- och patienttransporter. Kravet gäller personer som i regel eller upprepade gånger arbetar i sådana utrymmen. Vaccinationerna är frivilliga.
Mer information: Vaccination av studerande – THL(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Sedvanliga försiktighetsåtgärder

Före praktiken ska studerandena känna till de sedvanliga försiktighetsåtgärderna och under praktiken tillämpa dessa i vården av varje patient och klient. Till de sedvanliga försiktighetsåtgärderna hör bland annat korrekt handhygien, försiktighetsåtgärder som gäller blod, användning av skydd samt desinfektion av fläckar av utsöndringar.

Handhygien

Märk väl att händernas hud ska vara i skick när man inleder sin praktik. Studerandena får inte ha gelénaglar eller konstnaglar. Naglarna ska vara korta och naturliga och alla smycken som man har på händerna och armarna ska man ta av sig före skiftet.

Arbetskläder

Under praktiken ska man klä sig i de arbetskläder som enheten anvisat en. Till god personlig hygien hör att man ska sörja för sin renlighet och för att arbetskläderna är prydliga. Arbetskläderna har korta ärmar, och man ska dagligen eller allt efter behov byta till rena plagg. Arbetskläderna består av arbetsdräkt, strumpor och skor. De skor som man ska använda är rena inneskor, som är lätta att rengöra. Huvudbonaden eller huvudduken ska bytas varje dag. Kofta, täckväst eller munkjacka ska inte bäras vid nära kontakt med en patient. Har man långt hår så ska det hållas uppsatt.

Studeranderespons för sote-praktikanter

Hej, du studerande!

Du har utfört en praktik eller arbetsorientering på vårt välfärdsområde, och vi vill gärna höra om dina upplevelser.

Vi följer upp kvaliteten av utbildningen och handledning, och utvecklar kvaliteten av våra tjänster på basen av studentresponsen. Din respons är värdefull, eftersom den ger oss information både om det som fungerar, och saker som vi ännu kan förbättra.

Vi samlar in respons från studerandena genom en studerandeenkät i slutet av praktiken. Vi ber dig besvara enkäten under praktikens sista dagar, gärna efter slutbedömningen eftersom enkäten innehåller frågor som handlar om slutbedömningen.

Att besvara studerandeenkäten är frivilligt. Responsen är anonym, och det tar cirka 10–20 minuter att besvara enkäten. En stor del av frågorna är flervalsfrågor som du kan besvara snabbt. Enkäten omfattar bakgrundsfrågor angående dina studier och den enhet där du utförde din praktik. Dessutom ber vi dig utvärdera enheten, din handledning och din lärare. Utöver den elektroniska enkäten kan du också ge muntlig respons rakt till den enhet där du utförde praktiken.

Responsen grundar sig på CLES-mätaren © (Saarikoski M. 2002) samt mätaren Inlärning under praktiken © (Suikkala A. 2019).

Vi strävar efter att utveckla kvaliteten av handledningen och utbildningen på basen av en riksomfattande enkät om studerandehandledningens kvalitet.