Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Utvecklingsprojekt

Östra Nylands välfärdsområde deltar i utvecklingsprogram som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. 

I regionen pågår för närvarande tre projekt som tillsammans bildar ett brett och mångsidigt paket för utveckling av tjänsterna.  

Projekten har utvecklats som svar på vardagliga utmaningar. De är utformade för att möta utmaningarna i samband med lanseringen av välfärdsområdet och för att förena tjänsterna.  

Läs mer om projekten: 

I programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral utvecklar vi både grundläggande sociala tjänster och hälsovårdstjänster. Vi förbättrar tillgången till tjänsterna och samordnar dem så att de motsvarar människors behov.  

Syftet med programmet är att förnya social- och hälsovårdstjänsternas verksamhetsformer och utveckla tjänster som är inriktade på människan. Vi stärker samarbetet mellan social- och hälsovårdspersonal så att de kan bedöma klientens situation som helhet och ge nödvändig hjälp eller stöd under en enda kontakt.  

Programmet har fem mål: 

 • Förbättra lika tillgång till tjänsterna, deras aktualitet och kontinuitet.   
 • Att flytta fokus från tunga tjänster till förebyggande och proaktivt arbete.  
 • Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt.  
 • Säkerställa tvärvetenskapliga och samverkande tjänster.  
 • Begränsa ökningen av kostnaderna. 

Östra Nylands välfärdsområde har fått sammanlagt 3 miljoner euro i finansiering för projektet för perioden 2020–2023.  

Projektets prioriteringar och nyckelåtgärder är: 

 • Harmonisering och utveckling av kundvägledning och rådgivning.  
 • Integrering av hälso- och sjukvårdstjänster och minskning av köer (primärvård och munnens hälsovård).  
 • Integrering och utveckling av sociala tjänster  
 • Utveckling av tjänster för psykisk hälsa och missbruk, inklusive deltagande i projektet Första linjens terapier.  
 • Integrering och utveckling av barn- och familjetjänster, inklusive förebyggande tjänster. 

Projektet består av olika projekthelheter. Läs mer i projektplanen (på finska): 

I projektet Framtidens tjänster för att stödja boende i hemmet strävar vi efter att förnya hur tjänsterna för äldre personer fungerar och att utveckla kundcentrerade servicehelheter. Projektet är en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.  

Social- och hälsovårdsministeriet vägleder och stöder genom projektet och statsbidrag i anslutning till detta reformen av tjänsternas innehåll och verksamhet.  

Östra Nyland har fastställt fyra prioriteringar för projektet:  

 • kundvägledning och rådgivning för äldre personer 
 • familjevård  
 • psykosociala tjänster för äldre personer 
 • rehabilitering av äldre personer 

Regionen har fått 450 000 euro i finansiering för att genomföra utvecklingsåtgärderna mellan 2022 och 2023.  

Vi kommer i första hand att främja utvecklingsverksamhet för den äldre klientgruppen. Det finns dock starka kopplingar till andra klient- och intressentgrupper. Resultaten av vårt utvecklingsarbete för äldre personer kan också användas för andra klientgrupper.  

Våra klienter och servicemottagare, deras närmaste familj och andra nätverk står i centrum för vår utveckling. Vi vill också stödja yrkesverksamma och deras arbete genom att skapa ett strukturerat och begripligt tillvägagångssätt. Modellen hjälper aktörerna att tillhandahålla tjänster på ett rättvist och konsekvent sätt.  

Projektet består av olika helheter. Läs mer i projektplanen (på finska): 

Projektets nationella mål är att minska den eftersläpning i social- och hälsovård, rehabilitering och tjänster som orsakats av covid-19-pandemin. Det syftar också på att påskynda tillgången till vård och tjänster på hållbar basis i hela landet genom att införa nya metoder.  

Projektets åtgärder kommer att fokusera på tidigare identifiering av problem och effektivare förebyggande åtgärder. Tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet kommer också att stärkas.  

Målet är att se till att befolkningen har lika tillgång till de social- och hälsovårdstjänster de behöver, på ett tillgängligt och lättåtkomligt sätt och via flera kanaler. Målet är också att öka användningen av nya digitala lösningar. Användningen av lösningar som har visat sig vara kostnadseffektiva ska i möjligaste mån utvidgas genom samarbete mellan regionerna och nationellt samarbete. 

Målen för projektet Hållbar tillväxt i Östra Nyland är:

 • Standardiserade och jämförbara sociala tjänster i Östra Nyland.  
 • Tjänsteproduktionen i regionen övervakas med hjälp av ett kvalitetssystem.   
 • Projektet stöder verkställandet av strategin för välfärdsområdet.  

De viktigaste målgrupperna är personer med psykiska problem och missbruksproblem, i synnerhet ungdomar och offer för våld i nära relationer samt personer med långtidssjukdomar eller som riskerar att drabbas av långtidssjukdomar, vilka också har den högsta vårdskulden.   

Projektet har tilldelats 1,5 miljoner euro för 2022 (planeringen av det faktiska projektet) och 6,9 miljoner euro för 2023–2025. 

Projektet består av tre huvudmål och omfattar 13 projektgrupper:

 • Mål 1: Östra Nylands välfärdsområde uppfyller de lagstadgade tidsfristerna för tillgången till vård och tjänster. Regionen har omfattande digitala, distans- och mobila tjänster som kompletteras av effektiva uppsökande och lokala tjänster. Vi övervakar kundtillfredsställelsen i bred utsträckning i de olika tjänsterna.   
 • Mål 2: Samarbetet inom välfärdsområdet är smidigt. Vi har flyttat vårt fokus till förebyggande och grundläggande tjänster, vi identifierar användare med hög servicegrad och våra serviceprocesser är kundcentrerade och integrerade. Välfärdsområdet, kommunerna, den privata och tredje sektorn samt HUS har ett nära samarbete för att främja välbefinnande, hälsa och sysselsättning.   
 • Mål 3: Vi sköter Östra Nylands välfärdsområdes verksamhet och ekonomi utgående från fakta. Vår region har riktlinjer för registrering av uppgifter om social välfärd och kvaliteten på minimiuppgifternas innehåll valideras. Vi följer systematiskt lagstadgade tidsfrister, inklusive vårdgarantin. Vi identifierar demografiska fenomen och utvecklar prognosmodeller som bygger på bra källdata och som fungerar som bakgrund för operativa prioriteringar.  

Du kan läsa mer om projekthelheterna i projektplanen (på finska): 

Heidi Hovisilta

Projektdirektör

040 4844936

Heidi.Hovisilta@itauusimaa.fi