Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Klientavgifter i Östra Nylands välfärdsområde

Klientavgifterna för olika tjänster framgår av vår prislista. Vissa tjänster som föreskrivs i lag är kostnadsfria.

Avgiftstak

För avgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. Från och med ingången av 2024 är avgiftstaket 762 euro per kalenderår.

Gör så här

Du måste själv följa uppnåendet och överskridandet av avgiftstaket.

På fakturor från Östra Nylands välfärdsområde finns en uppgift om kundavgiften räknas med i avgiftstaket. En asterisk (*) framför produktraden betyder att produkten räknas med i avgiftstaket.

Ta kontakt med kundtjänsten för frågor som gäller kundfakturering. Kontaktuppgifterna finns längst ner på den här sidan.

 • hälsocentralens avgifter för tjänster inom öppen vård
 • undersökning och vård som ges av polikliniken
 • dagkirurgiska åtgärder
 • besöks- och åtgärdsavgifter för munhälsovården (med undantag för tandtekniska kostnader, såsom kostnader som orsakas av proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • specialsjukvård för mun och käkar
 • fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och annan med dessa jämförbar behandling som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan och som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
 • seriebehandling
 • dag- och nattvård
 • tillfällig hemsjukvård och tillfälligt hemsjukhus
 • kortvarigt sluten vård (hälso- och sjukvårdslagen 67 § 1 mom. och socialvårdslagen 22 §) 11)

För kortvarig anstaltsvård debiterar vi emellertid en lägre avgift (25,10 euro år 2024) också efter att avgiftstaket har uppnåtts.

 • sådana rehabiliteringsperioder vid en institution för medicinsk rehabilitering som beviljas personer som har rätt till service med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Om en faktura som ingår i avgiftstaket betalas som utkomststöd, räknas den med till det belopp som räknas in i avgiftstaket. Avgifter för tjänster på distans räknas också in i avgiftstaket.

 • sjuktransporter
 • läkarintyg, andra intygsavgifter
 • socialvårdens tjänster (med undantag för kortvarig sluten vård i socialvårdslagens 22 §)
 • inkomstrelaterade avgifter
 • avgifter som debiteras för hälso- och sjukvårdstider som inte avbokats
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som utförts med remiss från privatläkare
 • servicesedelns eller färdtjänstens självriskandelar
 • tandtekniska kostnader i samband med mun- och tandvård
 • avgifter som tagits ut för vård som ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, militärskadelagen, trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen eller motsvarande tidigare lagar.
 • avgifter som har tagits ut hos en person som inte har hemkommun i Finland, med undantag för avgifter som har tagits ut hos en person som med stöd av Europeiska unionens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland har rätt till hälsovårdstjänster på samma villkor som en person som är bosatt i Finland eller som med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård jämställs med invånare i ett välfärdsområde.

Kontaktuppgifter

Fakturering

Tjänstetid mån.-tors. kl. 9-11.

019 560 0140

laskutus@itauusimaa.fi

Inköpsfakturor

Vi tar endast emot e-fakturor.

Du kan motta våra fakturor lätt som digital post genom att registrera dig i den digitala posttjänsten Kivra. Ibruktagandet eller användningen av Kivra kostar ingenting. Efter att du registrerat dig i tjänsten kommer du att få automatiskt dina fakturor som digital post. Du kan betala fakturor i Kivra direkt från ditt bankkonto med hjälp av bankkoder.

Det går även att dela tjänsten med en annan Kivra-användare. Då kan båda se fakturorna och vilken som helst av parterna kan betala den.

Så här tar du i bruk Kivra

 1. Ladda ner Kivra appen i din telefon från appbutiken eller gå till adressen kivra.fi(förflyttning till en annan tjänst)
 2. Registrera dig till tjänsten med hjälp av bankkoder och e-postadress
 3. Färdigt! I fortsättningen kommer du att få fakturorna automatiskt som digital post.

Kivra skickar dig ett meddelande om en nyanländ faktura och påminner om att förfallodagen närmar sig.

Läs mera om Kivra på adressen kivra.fi(förflyttning till en annan tjänst)

Se även dessa länkar