Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Partnerskapsbordet är en samarbetskanal mellan välfärdsområdet och organisationer

Partnerskapsbordet vid Östra Nylands välfärdsområde sammanträdde den 13 februari på Kompanjonskapshuset Medvind.

Partnerskapsbordet är en samarbetsgrupp för Östra Nylands välfärdsområde och organisationer, som startade i oktober 2023. Målet med partnerskapsbordet är att främja informationsutbyte och samarbete mellan organisationer som är verksamma inom välfärdsområdet.

Vid partnerskapsbordet sitter 22 medlemmar, som kommer från områdets olika organisationer. Varje medlem presenterar alla områdets organisationer, inte endast den egna organisationen. Ordförande för partnerskapsbordet är välfärdsområdets specialsakkunnig i delaktighet Nanna Kostiainen. Sekreterare samt vice ordförande är Erika Lindholm, som också är koordinator för kompanjonskapshuset Medvind.

Ansökan för medlemskap i partnerskapsbordet arrangerades under juni–augusti 2023. Partnerskapsbordets mandatperiod är 2 år.

Organisationsfältets röst hörd

Östra Nylands välfärdsområdes social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen deltog i partnerskapsbordets möte. Immonen berättade att hon anser att organisationsarbete är oerhört viktigt.

”Vi önskar att den tredje sektorn är med så att vi kan föra en deltagande diskussion i båda riktningarna och för att välfärdsområdet kan informera organisationerna om sin verksamhet. Vi önskar att ha en struktur, med hjälp av vilken vi kan nå fältet och höra dess önskemål. Samtidigt kommunicerar vi välfärdsområdes önskemål till fältet”, karakteriserade Immonen partnerskapsbordets roll.

Partnerskapsbordet har inte beslutanderätt, utan det är ett organ som baserar sig på dialog före det egentliga beslutsfattandet. Partnerskapsbordet kan utveckla och föreslå lösningar till ärenden som borde utvecklas i välfärdsområdet.

”Organisationerna har kunskap om arbete som sker i vardagen. Partnerskapsbordet kan skapa kunskap och kommentera ärenden som bereds”, sade social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen.

Organisationsbidrag och deras ansökan från välfärdsområdet, kommunerna, staten och EU diskuterades livligt vid partnerskapsbordet. Immonen lyfte fram att pengarna som kan användas för bistånd i välfärdsområdet har ökats från 26 800 euro till 100 000 för i år.

Temanätverk förenar organisationer

Medlemmarna i partnerskapsbordet representerar olika teman. Medlemmarna i partnerskapsbordet har förbundit sig till samordning av sitt temanätverk och att ha kontakt med andra organisationer inom nätverket samt att informera dem om ärenden som har behandlats vid partnerskapsbordet.

Temanätverken befinner sig ännu i inrättningsskedet. Temanätverket för organisationer inom mental- och missbrukarvård har redan grundats. Tiina Saarinen från A-klinikstiftelsen presenterade nätverket för partnerskapsbordets andra medlemmar.

Man kan dra nytta av temanätverk då man utvecklar samarbete, kunnande och smidiga servicestigar mellan organisationer och välfärdsområdet. Temanätverken kan också erbjuda medlemmarna en möjlighet till ömsesidigt informationsbyte och förberedande av gemensamma projekt.