Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ansökan om organisationsbidrag för social- och hälsovårdsorganisationer inom välfärdsområdet

Ansökningstiden för organisationsbidrag för social- och hälsovårdsorganisationer inom välfärdsområdet öppnar 1.8.2024. Ansökningstiden är 1.–31.8.2024 tills klockan 12.00. Bidrag kan endast beviljas de sökanden vars bidrag har kommit in inom utsatt tid. Om ansökan är ofullständig skall föreningen skicka in begärda tillägg före kl. 10.00 den 7.9.2024.

Bidrag beviljas till registrerade organisationer och föreningar som arbetar för invånare inom Östra Nylands välfärdsområde. Verksamheten som stöds bör främja social- och hälsovården eller välfärd, hälsa och säkerhet.

År 2024 har det reserverats 100 000 euro i budgeten för organisationsbidrag.

Prioriteringar vid beviljande av bidrag

Östra Nylands välfärdsområde beviljar bidrag för verksamhet som är i linje med välfärdsområdets värden och främjar uppnåendet av både de välfärdsområdets strategiska mål och välfärdsplanens målen samt stöder välfärdsområdets egen serviceverksamhet. Dessa är tjänster för unga, barn och familjer, socialt arbete för personer i arbetsför ålder, tjänster för personer med funktionsnedsättning, äldre samt hälsovårdstjänster. Med stöd avses att välfärdsområdets servicekedjor och -helheter stärks och görs mångsidigare med hjälp av allmännyttig verksamhet.

Den verksamhet som får understöd år 2024 ska vara i linje med Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsplanens målen, strategiska prioriteringar, principer och åtgärder:

Ansökning av bidrag

Ansökan görs i första hand med det elektroniska systemet. Ansökningar som kommit per post beaktas inte. Innan du fyller i ansökan, bekanta dig med principerna för beviljande och poängsättningen nedan av Östra Nylands social- och hälsovårdsväsendets organisationsbidrag.

Du hittar ansökningsblanketten för organisationsbidrag via länken nedan.

Blankett för ansökan om organisationsbidrag(förflyttning till en annan tjänst)

Frågor om ansökning av organisationsbidrag eller ansökningsblanketten?

Välkommen med på öppna frågestunder, där du har möjlighet att ställa frågor om ansökning av bidrag. Tillfällen ordnas som Teams-möten på distans.

  1. tis. 6.8.2024 kl. 10–10-45, Teams-länk 6.8(förflyttning till en annan tjänst)
  2. tors. 15.8.2024 kl. 14–14.45, Teams-länk 15.8(förflyttning till en annan tjänst)

Ytterligare information:

På välfärdsområdets webbtjänst: Organisationssamarbete