Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Är du missnöjd med socialvårdens beslut?

Den som ansöker om socialvårdens tjänster eller utkomststöd har rätt att få ett skriftligt beslut med motiveringar. Om du är missnöjd med beslutet har du rätt att begära omprövning av beslutet inom utsatt tid.

Gör så här

I beslutet berättas hur ändring söks. Du kan göra begäran om omprövning fritt formulerad eller med blankett. Socialombudsmannen hjälper vid behov till med att göra rättelseyrkanden.

Sektionen för individuella ärenden, som lyder under nämnden för ordnande av tjänster inom Östra Nylands välfärdsområde, behandlar begäran om omprövning. Sektionen sammanträder cirka en gång i månaden.

Svaret på begäran om omprövning kommer i regel inom cirka två månader från det att begäran om omprövning lämnades in.

Besvär över beslut av sektionen för individärenden

Över ett beslut som fattats av sektionen för individuella ärenden kan besvär anföras hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att man fått del av beslutet. Förvaltningsdomstolens beslut kan i vissa fall överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Du kan hos rättshjälpsbyrån söka hjälp med att med att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.