Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hemservice för barnfamiljer

Du kan få tillfällig hemservice åt din familj på grund av sjukdom, förlossning, funktionsnedsättning eller en annan orsak eller särskild familje- eller livssituation som sänker funktionsförmågan.

Hemservice för barnfamiljer är en förebyggande och tillfällig stödform enligt socialvårdslagen. Stödet är till för familjer som bor på Östra Nylands välfärdsområde och har minderåriga barn och behov av stöd. Servicen erbjuder praktisk hjälp och stöd i vardagen samt i föräldraskapet, om din familj har en belastande situation. Hemservicens familjearbetare hjälper familjen att utföra uppgifter och funktioner som hör till det dagliga livet, t.ex. vård och fostran av barn, nödvändig hemvård såsom tillagning av måltider, klädvård och renhållning av hemmet.

Hemservicen utförs alltid i mån av möjlighet tillsammans med föräldern.

Servicens avsikt är att förstärka familjens välmående och förebygga att problem uppstår. Vid hemservicens behovsutvärdering beaktas familjens enskilda situation och behov.

Hemservicen är tidsbunden och planenlig. Servicen beviljas kortvarigt, och eventuell långvarig service kan beviljas på basen av en särskild bedömning av servicebehovet eller klientplan. Vid beviljande av hemservice utvärderas familjens behov av service samt vilken serviceproducent som bäst kan möta familjens behov. Vid behov av långvarig hemservice utvärderas servicens behov och målsättningar regelbundet tillsammans med familjen.

Hemservice ordnas huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7 och 18.

En vanlig mängd beviljad hemservice är 12 h / månad, som vanligen fördelas 3h / gång, 1 gång / vecka.

Vid behov av en intensiv hjälpperiod kan hemservicen ordnas 16h / månad, och vanligen fördelas 2h / gång, 2ggr / vecka.

 • Om det i familjen finns barn under 18 år
 • Särskilt stödbehov i samband med graviditet eller efter förlossning eller vård av spädbarn
 • Flerlingsfamiljs stödbehov i vardagen
 • Kortvarigt stödbehov pga förälders nedsatta funktionsförmåga, tillfällig trötthet eller utmattning
 • En särskild familje- eller livssituation, t.ex. plötslig förändring eller annan krissituation i familjen
 • Ett akut stödbehov till följd av förälders eller barns skada, eller långvarig eller plötslig sjukdom
 • Hemservice för uträttande av ärenden beviljas endast på särskilda grunder
 • Annat specialbehov, som utvärderas tillsammans med familjens andra samarbetspartners

 • Till barnets behov av dagvård då föräldern jobbar eller jobbar distans, studerar eller går på fritidssysselsättning, inte heller vid behov av morgon-, eftermiddags- eller skollovsvård för skolelever skolbarn eller till föräldrarnas behov av gemensam tid.
 • Endast till städhjälp, ifall behovet inte beror på nedsatt funktionsförmåga eller annars uppfyller motiveringarna för barnfamiljernas hemservice.
 • Till barnets eller förälderns behov av transport
 • Till vård av barn som plötsligt insjuknar, när föräldern har rätt att vara hemma med barnet
 • Till barnets dagliga dagvårdsbehov, dagvården är den preliminära serviceformen
 • Till behovet av personlig assistans
 • Till bevovet av sjukvård i hemmet, t.ex. medicindelning och -distribuering, vilket hör till hemsjukvården
 • Vård av husdjur

Hemservice för barnfamiljer är en avgiftsbelagd service, och den kortvariga servicen som produceras av välfärdsområdet kostar 6 € / h, minst 2h/gång.

Avgifter för långvarig hemservice avgörs i enlighet med Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 10 e §. Avgifter för hemservice och hemsjukvård – Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

Största delen av servicen på Östra Nylands välfärdsområde produceras däremot som köptjänst, då klienten beviljas en servicesedel.

Till hemservice för barnfamiljer kan också beviljas en servicesedel, vars värde är 28 euro/h.

Servicesedelanvändaren beställer själv sin service av serviceproducenten och betalar själv skillnaden mellan servicesedelns värde och den beställda servicens pris.

I samband med ansökan om hemservice kan du bifoga en inkomstutredning för bedömning av eventuella grunder för betalningsbefrielse.

Gör såhär:

Du kan ansöka om hemtjänst för barnfamiljer per telefon, per e-post lapsiperheidenkotipalvelu@itauusimaa.fi eller med en elektronisk blankett i Omapalvelu.

Vänligen beskriv i ansökan

Ansökningarna behandlar både i ansökningsordning samt i brådskande ordning.

Du kan logga in i e-tjänsten Omapalvelu med dina nätbankskoder. Vi kontaktar dig inom tre dagar. 

Telefonservice

Konsultation och ansökningar på telefontid:

Hanna Heiskari

Socialhandledare, Hemtjänst för barnfamiljer

Telefontid: måndag-fredag kl. 12 – 13

040 564 8695

hanna.heiskari@itauusimaa.fi

Cecilia Mansner

Ledande socialahandledare, Hemtjänst för barnfamiljer

Telefontid: tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-9

040 353 2435

cecilia.mansner@itauusimaa.fi