Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjearbete

Familjearbete ger stöd åt familjer i olika slags livssituationer med tillhörande utmaningar. Familjearbete är helhetsinriktat och systematiskt arbete tillsammans med familjen i syfte att förbättra hela familjens välfärd och för att åstadkomma en situation där vardagen fungerar smidigare.
Familjearbete är i huvudsak arbete som sker hemma hos och tillsammans med familjen och som syftar till att åstadkomma en förändring. Målen och arbetets innehåll är något som man alltid kommer överens om med familjen individuellt och separat för varje familj.

Gör så här

Familjearbete är avsett för familjer där det finns åtminstone ett barn under 18 års ålder. Man kommer till familjearbetet via klienthandledningen för barnfamiljer eller en bedömning av servicebehovet.

Du kan även boka en tid till familjearbetets snabbtider. Tiden bokas via e-post. Läs mer under rubriken familjearbetets snabbtider.

Tjänsten är avgiftsfri för familjerna.

Avsikten med familjearbetet kan vara till exempel:

  • Stärka familjens funktionsförmåga
  • Stödja familjens interna växelverkan
  • Stödja föräldraskapet
  • Handleda och ge råd i att sköta och uppfostra barn, i att förstå olika utvecklingsfaser hos barn samt i frågor som gäller besvärliga situationer
  • Stödja i vardagen och alldagliga rutiner
  • Utvidga de sociala nätverken

Familjearbete med tidigt stöd är kortvarigt och verksamhet där man ägnar sig åt ett begränsat tema. Man kommer till familjearbete med tidigt stöd via klienthandledningen för barnfamiljer.

Då det gäller familjer där det finns barn i behov av särskilt stöd beviljas familjearbete av en socialarbetare på grundval av en bedömning av servicebehovet. I så fall jobbar man ofta långsiktigt och multiprofessionellt för att bemästra familjens utmaningar.

Barnskyddets familjearbete kan erbjudas som en stödform inom barnskyddets öppenvård, vilket förutsätter att barnet har ett klientskap hos barnskyddet. Servicebehovet grundar sig alltid på barnets klientplan som utarbetas av barnskyddets socialarbetare. 

Hembesökens innehåll och sammanträffandenas innehåll varierar beroende på vad man kommer överens om tillsammans och vad familjen har för målsättningar och hurdana förändringar den önskar. De vanligaste målsättningarna i familjearbetet har att göra med föräldraskapet och med att stärka relationerna mellan familjemedlemmarna, att känna igen barnens behov och att stödja barnens utveckling.

I arbetet kan man ha som hjälpmedel olika slags material såsom kort, spel och andra metoder som klarlägger familjens situation. Mötena kan innefatta konkret handledning och att tillsammans öva utmanande situationer på olika sätt.

I familjearbete strävar man också efter att öka familjens trevliga stunder av samvaro genom olika slags aktiviteter, såsom att göra utfärder, baka och göra trevliga saker tillsammans.

Familjearbetet kan dessutom innefatta samarbete med nätverk, om familjen så tillåter (t.ex. dagis, skola, socialväsendet).

Alldagliga utmaningar kan vara betungande och kan inverka på hur man orkar och på ens kraftresurser. Det är aldrig en dålig sak att ta emot hjälp, utan tvärtom så förtäljer det att du tar emot hjälp om att du har viljan att få till stånd en förändring och att du tar ansvar i en svår situation. Det man gör medan familjearbetet pågår bygger på målsättningar som man kommit överens om tillsammans med familjen, och i centrum för det förändringsinriktade arbetet står familjens egen vilja och att den binder upp sig för arbetet. Familjen själv är den som får till stånd förändringen, och familjearbetet är där som ett stöd i förändringen.

Familjearbete med tidigt stöd erbjuder alla barnfamiljer i Östra Nyland samtalsstöd av engångskaraktär och med låg tröskel om familjens vardag. Under träffen kan du tillsammans med en yrkesutbildad person diskutera sådant som du eller din familj har funderat på. Väntetiden till ett samtal är kort och man behöver inte köa. Vi reserverar 90 minuter för varje träff. Träffarna är avgiftsfria.

Hur? Du kan boka en snabbtid genom att skicka ett e-postmeddelande till varhaisentuenperhetyo@itauusimaa.fi. (E-posten är inte informationssäker, så skicka ingen sekretessbelagd information.)

Berätta i meddelandet:

  • Om du vill boka ett telefonsamtal, en träff på distans i Teams, eller träffas på något av våra kontor, som finns i Borgå, Lovisa och Sibbo. (finska/svenska)
  • Om det i familjen finns barn under skolåldern, 0–6-åringar, barn i grundskolans lägre årskurser, 7–12-åringar, eller barn över 13 års ålder
  • Om du vill kan du även beskriva i en mening vilka utmaningar ni har i familjen, till exempel utmaningar i fråga om vardagsrutiner, förflyttningar eller gränser för din tonåring.

Vi kommer att erbjuda dig en tid genom att svara på ditt e-postmeddelande så snabbt som möjligt.

Snabbtiderna är avsedda för situationer där familjens problem kan lösas med hjälp av kortfattad handledning och rådgivning. Träffarna och samtalen registreras inte i patient- och klientdatasystemet och påbörjar inte ett klientskap inom socialvården.

Telefonservice

019 5600 151

Servicetider

Vardagar kl. 9-15

Anne Willström

Ledande socialhandledare

050 463 5126

Anne.Willstrom@itauusimaa.fi