Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Erkännande och utredning av föräldraskap

Om ett barn föds under äktenskapet anses maken vara pappa till barnet. När ett barn föds av en mamma som är ogift när barnet föds, ska barnets faderskap eller moderskap utredas och fastställas separat.

Faderskapet eller moderskapet kan erkännas på mödrarådgivningen före barnets födelse eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. I oklara fall utreds föräldraskapet alltid hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

När faderskapet fastställs uppstår det ett rättsligt giltigt släktförhållande mellan barnet och föräldern. Barnets föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet blir myndigt. Även efter detta har barnet rätt att erhålla underhåll för utbildning, om detta anses skäligt. Fastställandet av föräldraskapet gör det också möjligt att avtala om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt.

Fastställandet av föräldraskapet ger barnet rättigheter:

Faderskaps- eller moderskapserkännandet sker i första hand vid mödrarådgivningen före barnets födelse. Vanligtvis sker erkännandet vid ett besök som infaller under graviditetsvecka 30–32. Föräldern lämnar personligen sitt erkännande till hälsovårdaren i den blivande moderns närvaro och med hennes samtycke.

Erkännanden som görs för barnets födelse innebär automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte vill ha gemensam vårdnad sköts erkännandet hos barnatillsyningsmannen efter att barnet är fött.

Förutom den som har fött barnet kan dennes partner fastställas vara moder till barnet, när graviditeten bevisligen har börjat genom assisterad befruktning. Moderskapet kan fastställas under graviditeten på rådgivningsbyrån eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen.

Den som har erkänt sitt föräldraskap kan återkalla erkännandet genom att före barnets födelse skriftligen göra en anmälan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Barnatillsyningsmannen får information av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) om alla barn som föds utom äktenskap, ifall föräldraskapet inte har erkänts innan barnets födelse. Barnatillsyningsmannen skickar en kallelse för att utreda föräldraskapet.

Till besöket ska man ha med ett giltigt identitetsbevis. Om en person erkänner sitt föräldraskap hörs modern med anledning av erkännandet. Före erkännandet går man igenom erkännandets betydelse och rättsverkningar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar beslutet om fastställande av föräldraskapet direkt till modern och den person som erkänt sitt föräldraskap.

Det är möjligt att försäkra sig om faderskapet genom rättsgenetisk faderskapsundersökning. Provtagningen görs hos barnatillsyningsmannen. Proverna sänds till Institutet för hälsa och välfärd för undersökning (THL).

Barnatillsyningsmannen kan på föräldrars gemensamma begäran utreda ett barns faderskap, både då barnet fötts inom äktenskap eller faderskapet har fastställts pga. erkännande innan barnets födsel. Utredningen ska begäras inom sex månader efter barnets födelse.

Ett barns faderskap kan också erkännas av någon annan än maken, om både modern och maken godkänner erkännandet. Om faderskapet inte tidigare har fastställts kan barnets mamma, en möjlig pappa eller ett barn som fyllt 15 år anhängiggöra ärendet på nytt när som helst genom att kontakta barnatillsyningsmannen. Också en vuxen persons faderskap kan utredas och erkännas hos barnatillsyningsmannen, om alla parter så önskar.

Föräldrarna kan även avtala om vårdnaden om barnet, barnets boende, umgängesrätt och underhåll på barnatillsyningsmannens mottagning.

Om en person inte vill erkänna sitt föräldraskap eller om barnets mamma inte vill utreda ärendet, kan föräldraskapet utredas och fastställas i domstol. Även en person som anser sig vara förälder kan väcka talan om utredning av föräldraskapet i domstol.

Det här kan intressera dig