Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 6.6.2024

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 6.6.2024 anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024, och utsåg ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid stämman och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Sevóns personliga ersättare.  

Välfärdsområdesstyrelsen gav representanten vid stämman handlingsdirektivet att i fråga om § 5 på föredragningslistan, avvikande från sammanslutningsstyrelsens föredragning, föreslå att ramen för medlemsavgiftsandelarna för år 2025 sammanlagt ska uppgå till 2 290 136 422 euro, vilket anvisas för finansiering av HUS:s basverksamhet, och att ägarna för att täcka det underskott som uppstått under åren 2022 och 2023 förbinder sig att anvisa HUS särskild finansiering på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade att villkor för den särskilda finansieringen är att HUS med anpassning av verksamheten ska täcka eventuella underskott som uppstår år 2024 och därefter, och att ifall det inte finns några operativa förutsättningar för att täcka de underskott som uppstår efter 2023, ska täckandet av de underskott som uppstått år 2023 omprövas.

Dessutom konstaterades som tekniska anvisningar för budgetberedningen att den faktiska fördelningen av uppgiftsändringarna mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet vid behov ska bedömas på nytt i höst i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen. 

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.