Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 18.6.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige utsåg på sitt möte 18.6.2024 2023 och 2024 års redovisningsskyldiga och godkände bokslutet för år 2023 och den som resultat av revisionen nämnda budgetöverskridningen. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att räkenskapsperiodens underskott på – 34 568 768,48 euro överförs till föregående räkenskapsperioders över-/ underskott, antecknade för kännedom revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2023, och beviljade de redovisningsskyldiga inom Östra Nylands välfärdsområde ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2023. 

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade personalberättelsen för år 2023 och utvärderingsberättelsen för kännedom och beslutade skicka utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesstyrelsen för utlåtande enligt 125 § i lagen om välfärdsområden om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till.

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom den första delårsrapporten för år 2024. 

Vidare beslutade välfärdsområdesfullmäktige att man med början 1.8.2024 tar i bruk en klientavgift för icke-avbokade besök hos skötare.

En avgift får tas ut om en klient eller klientens företrädare har bokat en mottagningstid för hälsovårdsservice och klienten utan godtagbart skäl och utan att ha avbokat tiden inte har kommit till mottagningen eller enheten i fråga vid bokad tid. Besöket ska avbokas föregående vardag senast kl. 12.00.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände också slutrapporten och avtalet om uppdelningen av samkommunen Etevas verksamhet.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade bevilja Satu Lindgren och Jeanette Broman avsked från sitt uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen och valde Satu Lindgren till ny personlig ersättare för ledamot Pia Nurme i välfärdsområdesstyrelsen och Jeanette Broman till ny personlig ersättare för ledamot Nea Hjelt i välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade också bevilja Petra Lind, Tove Munkberg och Mikael Karlsson avsked från sitt uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen,​ och valde Tove Munkberg till ny personlig ersättare för välfärdsområdesstyrelsens ledamot Mikaela Nylander,​ Petra Lind till ny personlig ersättare för välfärdområdesstyrelsens ledamot Patrik Björkman och Pia Baumgartner till ny personlig ersättare för välfärdsområdesstyrelsens ledamot Lotte-​Marie Stenman.

Dessutom beslutade Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse välja de 20 ekonomiskt mest fördelaktiga serviceproducenterna i ramavtalet ”bemanningspersonal inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare och sjukvårdare.”

Övriga ärenden beslutade eller antecknade välfärdsområdesfullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan