Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 30.5.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt möte 30.5.2024 godkänna avtalet om utträde ur ägandet i Oy Apotti Ab och tillhörande ansvar och gav välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna avtalet och att vid behov göra ändringar och korrigeringar av ringa eller teknisk karaktär före undertecknandet.

Oy Apotti Ab är ett bolag som ägs av HUS-sammanslutningen (43,23 %), Helsingfors stad (35,71 %), Vanda och Kervo välfärdsområde (14,29 %), Västra Nylands välfärdsområde (3,48 %), Mellersta Nylands välfärdsområde (2,26 %) och Östra Nylands välfärdsområde (1,03 %).

Bolagets Apotti-system har tagits i bruk inom HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad, Vanda och Kervo välfärdsområde och Grankulla stads social- och hälsovård. Ansvaret för det sistnämnda har genom vårdreformen övertagits av Västra Nylands välfärdsområde.

För Västra Nylands, Mellersta Nylands och Östra Nylands del finns det beslut fattade av välfärdsområdena om att antingen inleda en konkurrensutsättning gällande ett annat patientdatasystem eller om att skaffa ett nytt patientdatasystem. Apotti-systemet tas alltså inte i bruk vid Östra Nylands välfärdsområde.

Även om de tre nämnda välfärdsområdena inte tar i bruk systemet, är de i egenskap av bolagets ägare bundna av bolagets aktieägaravtal och av de skyldigheter som ingår i det. Dessa skyldigheter innefattar bland annat att sörja för bolagets finansiering. Detta innebär att också de deltar i ansvaret för en del av bolagets avskrivningar, bolagets fasta kostnader för serviceproduktionen och bolagets förvaltningskostnader.

Ekonomiplaneramen för åren 2025–2027

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna att planeringen av 2025 års budget ska ha som ram att verksamhetsbidraget får vara högst -402 640 000 euro (netto) och att de underskott som genereras åren 2023–2024 ska täckas åren 2025–2026.

Bokslutet för år 2023 visade ett underskott på 34,6 miljoner euro, och 2024 års budget har ett underskott på 15,8 miljoner euro. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–3/2024 uppgår underskottet för år 2024 till 30,5 miljoner euro. Välfärdsområdet ska i sin planeringsram för 2025–2027 kunna visa att man lyckas täcka 2023–2024 års underskott fram till slutet av år 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen utnämnde också ombud till bolagsstämmor och representanter till samarbetsmöte och beslutade sammanträda till ett extraordinarie möte torsdag 6.6.2024 kl. 18.00. Mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk.

Också de övriga ärendena beslutade välfärdsområdesstyrelsen enligt föredragningslistan.