Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 8.5

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte onsdagen 8.5.2024.

Riktlinjer för service som stöder rörligheten i Östra Nyland

Nämnden beslutade att återförvisa riktlinjer för service som stöder rörligheten för omprövning.

Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Att utse en egen läkare på hälsostationer för närståendevårdare och de personer som de vårdar

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade att lämna ett förslag till välfärdsområdesstyrelse om ett svar på ledamöter i välfärdsområdesfullmäktiges motion att utse en egen läkare.

En egenvårdare har redan för det mesta blivit utsedd för närståendevårdaren på hälsostationen om hen har en kronisk sjukdom eller annars behöver många tjänster. En egen läkare kan utses vid behov men då tas klientens individuella behov i beaktan. Att någon är en egenvårdare är inte i sig grund för att utse en egen läkare, utan då ett beslut görs tas helhetssituationen och egenvårdarens individuella behov i beaktande.

Välfärdsområdets hälso- och sjukvårdstjänster ordnar också närstående- och familjevårdarna avgiftsfria undersökningar av välmående och hälsa. Det är viktigt att delta i egenvårdarens undersökningar av välmående och hälsa eftersom de hjälper att få reda på vilka egenvårdare som av ett eller annat skäl inte behöver regelbunden vård eller som inte har en kronisk sjukdom, men som ändå kunde dra nytta av modellen med egenvårdare och egen läkare. Att uppmuntra till att delta i undersökningar av välmående och hälsa och framhäva deras vikt för med sig mera värde än en egen läkare som automatiskt utsetts egenvårdaren.

De övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan. 

Dagordning(förflyttning till en annan tjänst)