Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 11.4.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse behandlade på sitt möte 11.4.2024 bl.a.

Ekonomirapport

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade ekonomirapporten för perioden januari–februari 2024 för kännedom.

Under perioden januari–februari 2024 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 6,4 miljoner euro, vilket är 14 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgettillväxt borde tillväxtprocenttalet vara cirka 17. Med andra ord har utfallet under årets början varit något mindre än det som hade budgeterats.

Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–februari uppgått till 72,8 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 16 procent i förhållande till budget. I fråga om köp av tjänster finns det ett överskridningstryck då det gäller köp av kundtjänster och beträffande bemanningspersonal, där man under årets två första månader har förbrukat 56 procent av budgeten. Överskridningen under de två första månaderna var för köp av kundtjänster 1,4 miljoner euro i förhållande till en jämn förbrukningstakt och för bemanningspersonalens del 3,0 miljoner euro på årsnivå.

Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–februari varit i enlighet med budget.

Verksamhetsberättelser för år 2023 för påverkansorganen

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet har uppgjort en verksamhetsberättelse över sin verksamhet för år 2023. Välfärdsområdesstyrelsen antecknade berättelserna för kännedom.

Arbetet med att utreda behovet av ett välfärdscenter

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade läget i arbetet med att utreda behovet av ett välfärdscentrum för kännedom. 

Prioriteringen i planeringen är att komma fram till projektets omfattning på ett sätt som vore riktgivande med tanke på Borgå stads arbete med planläggningen. I en så kallad masterplan, som bör finnas för att planläggningen ska kunna inledas, bör man ange riktgivande data om den byggrätt som behövs och om tomtanvändningen så att trafikförbindelserna ska kunna planeras i samarbete med Borgå stad.

Planläggningen bör beakta fortsatta förändringar i lokalbehovet i framtiden, varför den våningsyta som man avser att bygga bör uppfattas liberalt i planläggningen, och det bör återstå tillräckligt vida ramar för byggande och trafikförbindelser med tanke på senare arbete. Projektplanen kommer att bearbetas i ett senare skede då planerna ytterligare preciseras och då man mera exakt har slagit fast överflyttningen av funktioner till välfärdscentrumet.

Välfärdsområdesstyrelsen utnämnde också ombud till bolagsstämmor och beslutade godkänna följande preliminära tidtabell för sammanträdena hösten 2024 och att mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk.  Mötesdagarna är 15.8.2024, 29.8.2024, 12.9.2024, 26.9.2024, 10.10.2024, 31.10.2024, 14.11.2024, 28.11.2024, 17.12.2024.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige sammanträder enligt följande under hösten 2024: 17.9, 22.10, 19.11 och 10.12.2024.

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande beslutar om tid och plats för mötena och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse Tapani Eskola (SDP) i stället för Jenna Perokorpi (SDP) till ny företrädare i nämnden för utveckling och samarbete till slutet av mandatperioden 2022–2025, d.v.s. till och med 31.5.2025.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt återemittera svaret på fullmäktigemotionen om belopp för personligt bruk för utvecklingsstörda för ny beredning.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen till kännedom enligt föredragningslistan.