Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 20.3.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse behandlade på sitt möte 20.3.2024 bl.a. bokslutet för år 2023, databokslutet samt verksamhets- och personalberättelserna.

Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för år 2023 utmynnade i ett underskott på 34,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten förutsågs det att underskottet skulle uppgå till 27,5 miljoner euro. Mot slutet av år 2023 genomfördes en anslagshöjning på 10,5 miljoner euro i verksamhetskostnaderna, på 12,8 miljoner euro i den statliga finansieringen och på 0,7 miljoner euro i finansiella intäkter och kostnader, varför det förutsågs att underskottet skulle visa sig vara 3 miljoner euro mindre än det som ursprungligen hade budgeterats.

I förhållande till den reviderade budgeten är underskottet 10 miljoner euro större, en omständighet vars förklaring har uppdagats först i början av 2024 års räkenskapsperiod: en utjämningsfaktura på 3,8 miljoner euro på basis av utnyttjandet av specialiserad sjukvård och bokföringen av en avsättning på 7,1 miljoner euro som bottnar i HUS-sammanslutningens ackumulerade underskott.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att 2023 års räkenskapsperiods resultat på -34 568 768,48 euro inte föranleder en behandling av resultatet och att räkenskapsperiodens underskott på – 34 568 768,48 euro överförs till föregående räkenskapsperioders över-/underskott,

Dessutom konstaterade välfärdesområdesstyrelsen att eftersom balansen inte innehåller överskott från tidigare räkenskapsperioder så förutsätter det åtgärder för att balansera välfärdsområdets ekonom.

Välfärdsområdesstyrelsen gav ekonomitjänsterna vid koncern- och strategitjänsterna fullmakt att göra rättelser av teknisk karaktär i bokslutet, och beslutade underteckna bokslutet och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revisionen förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet för godkännande.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också godkänna personalberättelsen för år 2023 och vidarebefordra den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden, samt antecknade databokslutet för år 2023 samt nationalspråksnämndens årsberättelse för 2023 för kännedom.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade avge ett utlåtande om HUS:s servicenät till HUS-sammanslutningens styrelse.

I sitt utlåtande anser Östra Nylands välfärdsområde bl.a. att de ändringar i Borgå sjukhus profil som planerats inte bör genomföras, utan att en gemensam planering och dialog bör fortsätta. Målet med planeringen bör vara ett gemensamt planerat välfärdscentrum/sjukhus där man har beaktat effektivitetssynpunkter, en god vårdkvalitet och att patienterna friktionsfritt ska kunna röra sig mellan primärnivån och den specialiserade nivån.

Östra-Nylands Välfärdsområde förutsätter dessutom att tjänsterna och funktionerna för operationer och andra åtgärder som kräver narkosläkare skall bibehållas i sin nuvarande utsträckning på Borgå sjukhus. Dessutom skall inte de olika specialistläkartjänsterna som nu utövas minskas, utan det skall i stället ses över och utvärderas om man kan utöka dessa specialistbranschmottagningar i framtiden. Dessutom skall Borgå sjukhus som undervisningssjukhus bevaras i sin nuvarande form och utvecklas i framtiden.

Övriga ärenden beslutade eller antecknade styrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.