Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 6.3.2024

Nämnden för utvecklande av service behandlade på sitt möte 6.3. genomförande av tillsynsbesök år 2023 enligt kvalitets- och tillsynsprogrammet.

År 2023 var prioriteringarna för tillsynen:

Nämnden för utveckling och samarbete antecknade för kännedom sammanställningen över tillsynsbesöken.

Nämnden antecknade också för kännedom sammandraget av anmälningar som gäller klient- och patientsäkerhet år 2023 samt Östra Nylands välfärdsområdes social- och patientansvariges årsredogörelse 2023.

Nämnden godkände angivna prioriteringar för tillsynen år 2024.  Prioriteringarna för tillsynen kommer att år 2024 i Östra Nylands välfärdsområde vara processerna som säkerställer en säker läkemedelsvård samt de tillsynsprioriteringar som fastställs i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.  

Nämnden ändrade på de principer för beviljande av organisationsbidrag som nämnden godkände 3.5.2023 så att bidragen ska användas inom ett år från att de beviljades.  

Nämnden godkände ansökningstiden för organisationsbidrag 1.-31.8.2024 och beslutar om beviljandet av organisationsbidrag i sitt möte i oktober. 

Vid behandlingen av val till ny medlemsförening till partnerskapsbordet beslutade nämnden föreslå för välfärdsområdesfullmäktige, att ingen ny aktör väljs i stället för Borgånejdens arbetssökande rf.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade nämnden för kännedom enligt föredragningslistan.