Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsplanen

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige behandlade på sitt möte 6.2.2024 den regionala välfärdsberättelsen och -planen 2023–2025.

Den regionala välfärdsplanen är en sammanställning av välfärdsområdets målsättningar med avseende på hälsa och välfärd samt de åtgärder genom vilka man strävar efter att nå målen. Man har i arbetet med den regionala välfärdsplanen beaktat strategin för Östra Nylands välfärdsområde där det i visionen för strategin konstateras att välfärdsområdet utvecklar sin verksamhet i riktning mot mera förebyggande åtgärder och med sin verksamhet eftersträvar verkningsfullhet och bästa samt evidensbaserade verksamhetsrutiner.

Välfärdsplanen innefattar målsättningar och åtgärder som bygger på välfärdsberättelsen samt dessutom på regeringsprogrammet, HYTE-koefficientens prioriteringsområden, nationella rekommendationer och handböcker. Övriga lagstadgade och frivilliga planer med anknytning till hälsa och välfärd kompletterar för sin del den regionala välfärdsplanen. 

Välfärdområdesfullmäktige godkände berättelsen och planen som regional välfärdsberättelse och -plan 2023–2025.

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom svar på fullmäktigemotioner och remitterade nya motioner till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade fullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.