Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesfullmäktige godkände fastighetsstrategin

Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige godkände på sitt möte 16.1.2024 välfärdsområdets fastighetsstrategi 2023–2026 och antecknade den ekonomiska servicenätsverksutredningen för kännedom.

I Östra Nylands välfärdsområdes sammanlagda budget utgör kostnaden för lokaler cirka 5 procent, då den bland välfärdsområdena i genomsnitt utgör en kostnad på 10 procent. I förhållande till invånarantalet har Östra Nylands välfärdsområde ett 40 procent mindre lokalbestånd jämfört med genomsnittet av välfärdsområden.

Den ekonomiska granskningen ger stöd åt den linje som utstakas i fastighetsstrategin samt befäster uppfattningen att det på kort sikt inte är möjligt att få till stånd betydande kostnadsbesparingar utifrån lokalbeståndet, ifall man inte går in för kännbara strategiska verksamhetsbeslut att krympa verksamheten.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade bevilja Tiina Sinkkonen avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och konstaterade samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört,​ och valde Minna Raumanni till ny medlem i revisionsnämnden för den återstående mandattiden.

Områdesfullmäktige antecknade för kännedom svar på fullmäktigeledamöters motioner.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade fullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.