Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesstyrelsens beslut

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse beslutade på sitt möte 11.1.2024 om arvoden inom socialvården vid Östra Nylands välfärdsområde för år 2024.

Grunden för betalning av arvoden inom socialvården är en tjänst som beviljats en klient och ett avtal som ingåtts med arvodestagaren. Närståendevårdare, stödpersoner, familjevårdare, och andra arvodestagare är privatpersoner som välfärdsområdet har avtalat med om att bevilja tjänster till välfärdsområdets klienter.

Minimibeloppen av arvodena för familjevård bygger på familjevårdslagen och minimibeloppen av arvodena för närståendevård bygger på lagen om stöd för närståendevård. De arvoden som fastställts enligt vad som anges i dessa lagar ska justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Enligt lagen är indexhöjningen för år 2024 5,07 % för arvoden och 4,84 % för kostnadsersättningar.

Arvoden som betalas till stödpersoner, stödfamiljer, erfarenhetsexperter och intressebevakare inom barnskyddet liksom också arvoden för familjerättsliga tjänster är sådana som välfärdsområdet kan fatta beslut om. Dessa arvoden föreslås höjas med 5,07 % i likhet med de lagstadgade arvodena.

Dessutom godkände Östra Nylands områdesstyrelse anvisningen om tillsynssätt i ARA-hyresbostäder. Anvisningen iakttas vid sådana objekt som omfattas av Östra Nylands välfärdsområdes tillsynsansvar. 

Områdesstyrelse antecknade social- och patientombudsmannens årsredogörelse 2023 för kännedom. 

De flesta kontakterna till socialombudsmannen (67) gällde barn-, ungdoms- och familjetjänster. Barnskyddet och familjerättsliga tjänster togs särskilt fram i kontakterna. Näst mest (56) kontakter togs i fråga om tjänster för äldre. I kontakterna framhävdes boendetjänster, bedömning av servicebehovet och närståendevård. Det tredje största ärendet för kontakter (54) var funktionshinderservicen där socialarbetet och närståendevården framhävdes.

De flesta (126) av kontakterna som hörde till patientombudsmannen vid Östra Nylands välfärdsområdes arbete gällde hälsostationstjänster. Kontakterna gällde särskilt hälsostationer i Borgå, Sibbo och Lovisa. Näst mest togs det kontakt i fråga om hälsocentralsjukhustjänster (21). Tredje mest togs det kontakt i fråga om mun- och tandvården (18). Knapp 30 kontakter gällde specialiserad sjukvård (HUS) men de hänvisades till HUS:s egen patientombudsman.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.