Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesstyrelsen behandlade fastighetsstrategin

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse samlades på torsdagen till årets sista möte. På sitt möte beslutade områdesstyrelsen efter omröstningar föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige godkänner välfärdsområdets fastighetsstrategi för 2023–2026 som innehåller mål, åtgärder, tidtabell och mätare för fastighetstjänsterna.

Från strategin avlägsnades efter omröstning meningen: Överflödiga utrymmen finns i praktiken inte och därför kan man inte minska på lokalitetsutgifterna genom att minska på utrymmena.

På ett annat ställe tillades följande mening: Lokalitetsutgifterna minskas genom att öka utrymmeseffektiviteten och genom att avstå från överflödiga utrymmen eller utrymmen som inte används fullt ut. Om utrymmen som avstås ifrån besluts enligt skild beredning.

Områdesstyrelsen fick också en kartläggning av nuläget för områdets lokalitetsbestånd

Välfärdsområdets styrelse beslutade välja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy och Vexatec Oy konsortiet till entreprenör för SR (planera och bygg)-entreprenaden av Lovisa brandstation. De hade lämnat in det helhetsekonomiskt fördelaktigaste anbudet som motsvarade anbudsbegäran.

Områdesstyrelsen beslutade anteckna för kännedom 2023 års ekonomirapport januari – november. Efter avskrivningar uppskattas resultatet för räkenskapsperioden vara -27,2 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott uppskattas att bli 0,3 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten.

Områdesstyrelsen beslutade indra två tjänster som socialarbetare och att i deras ställe inrätta två tjänster som specialsocialhandledare, inrätta en tjänst som enhetschef i stället för tjänsten som ansvarig handledare och att ändra tjänstebeteckningen avdelningsskötare till ansvarig hälsovårdare.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse utsåg följande medlemmar i delegationen för utkomststödsärenden:

Ordförande: Ville Heininen, resultatenhetschef, tjänster för personer i arbetsför ålder 
Vice ordförande: Raisa Muikku, serviceansvarig, multiprofessionella socialtjänster

Tove Bergström, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete 
ersättare: Johan Ekström, vuxensocialarbete

Jens Weckström, ledande socialinstruktör, ekonomiskt socialarbete 
ersättare: Lotta Laakso, ledande socialinstruktör, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Jeanette Söderberg, ledande socialarbetare, socialservice för barnfamiljer 
ersättare: Matilda Sjöblom, serviceansvarig, socialservice för barnfamiljer

Monica Sund, chef för kundhandledning, tjänster för äldre 
ersättare: Hilkka Ylimartimo, serviceansvarig, tjänster för äldre

Ulla Raitimo, verksamhetsledare, Borgånejdens arbetssökande rf 
ersättare: Marja Heiskanen, Sotek-säätiö

Chris-Marie Hydėn, chef för förmånshandläggning, Folkpensionsanstalten 
ersättare: Sanna Nyholm, chef för förmånshandläggning, Folkpensionsanstalten

Janna Himilä, chef för centret, Folkpensionsanstalten 
ersättare: Mari Harju, chef för centret, Folkpensionsanstalten

Områdesstyrelsen återremitterade motionerna om screening av prostatacancer samt bibehållande av 25 år som åldersgräns för eftervård inom barnskyddet vid Östra Nylands välfärdsområde för ny beredning.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom