Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesfullmäktige behandlar budgetförslag för år 2024 

Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige får på sitt möte 12.12.2023 för behandling; områdesstyrelsens förslag till Östra Nylands välfärdsområdes budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026, produktivitetsprogrammet, servicestrategin samt investeringsplanen 2025–2028. 

Budgetförslaget 

Budgetförslaget för år 2024 visar ett underskott på 15,8 M€ och uppgörandet av budgetförslaget har varit utmanande av flera orsaker. 

Statens finansiering 2023 täcker inte de faktiska kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet, utan enligt prognosen kommer underskottet att uppgå till cirka 24 M€. I inledningsskedet uppstår oundvikligen utgifter av engångskaraktär och rationaliseringsvinster kan uppnås först på längre sikt. Inflationsnivån, den allmänna ökningen av lönekostnaderna, lönekonkurrensen mellan områden, harmoniseringskostnaderna, den ökade efterfrågan på tjänster, den skärpta vård- och servicegarantin och så vidare höjer också kostnaderna för 2024 mer än vad den statliga finansieringen ökar.  

För att dämpa kostnadsnivån är det nödvändigt att göra ett långsiktigt utvecklingsarbete så att vi kan trygga kvaliteten på och tillgången till basservice. För Östra Nylands välfärdsområde innebär detta att vi genomför ett ekonomibalanseringsprogram som grundar sig på strategin och servicestrategin, där vi granskar sättet att producera tjänster, servicenivån, tillgängligheten och så vidare. Produktiviteten ska ökas avsevärt eftersom underskottet annars riskerar att öka och det underskott som redan uppstått inte kan täckas inom utsatt tid.  

Den extra engångspotten på 6,7 M€ som staten betalar kommer att användas för sådana åtgärder genom vilka produktiviteten kan förbättras och organisationens förmåga utvecklas i en föränderlig verksamhetsmiljö, och den intäktsförs i driftsekonomin i enlighet med kostnaderna. Ovan nämnda anslag får användas till slutet av 2025. 

Produktivitetsprogrammet 

Produktivitetsprogrammet syftar till att balansera ekonomin och dess primära åtgärder är indelade i sju produktivitetsspetsar vilkas sammanlagda omfattning är 28 M€ 

Produktivitetsspetsarna är: 

Servicestrategin 

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet som en del av sin välfärdsområdesstrategi utarbeta en servicestrategi för social- och hälsovården för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet. Planen ska vara offentlig. 

I servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och om principerna för serviceproduktionen, med beaktande av östnylänningarnas servicebehov, verksamhetsmiljön och nuläget inom tjänsterna. Servicestrategins innehåll styrs av lagstiftningen, social- och hälsovårdens strategiska riksomfattande mål samt av välfärdsområdesstrategin. 

Det viktigaste innehållet i Östra Nylands servicestrategi har sammanfattats i tre utvecklingsspetsar och delmål för dessa. Utvecklingsspetsarna för Östra Nylands social- och hälsovård är: 

Fullmäktige sammanträder på Östra Tullgatan 7, Lovisa (Societetshuset). Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanal(förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst). Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.