Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesstyrelsen röstade om budgetförslaget

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade på sitt möte på torsdagen välfärdsområdets budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026 som områdesfullmäktige efter remissdebatt remitterade för ny beredning. Styrelsen behandlade de på områdesfullmäktige 14.11.2023 lämnade understödda ändringsförslagen.

Under behandlingen föreslog områdesstyrelsen enhälligt en kläm enligt vilken styrelsen förutsätter att det under våren uppgörs en helhetsutredning om elev- och studerandevårdens situation och behov.

SDPs styrelsegrupp bifogade en anteckning i protokollet där gruppen förutsätter att man följer den, av fullmäktige godkända, rådande strategin om  service för barn och unga i rätt tid och med låg tröskel.

Bernhard Edgren (sfp) föreslog understödd av Tapani Eskola (sdp) att man under Koncern-och strategiservice tillägger 75 000 euro så att den sammanlagda summan uppgår till 100 000€. Med detta vill man säkra ett behövligt stöd åt tredje sektorn. Områdesstyrelsen godkände förslaget efter omröstning med rösterna 9 – 6.

Patrik Björkman (sfp) föreslog understödd av Jenna Perokorpi (sdp) att man för deltagande i fullmäktiges infotillfällen erhåller enbart halva mötesarvodet. Inbesparingen öronmärks för understöd åt tredje sektorn. Områdesstyrelsen godkände förslaget efter omröstning med rösterna 10 – 5.

Styrelsen beslutade efter behandlingen föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024 – 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att godkänna investeringsplanen för åren 2025 – 2028 för välfärdsområdet och investeringarnas finansieringsplan så att dessa föreläggs välfärdsområdesfullmäktige som välfärdsområdesstyrelsens förslag.

Produktivitetsplan

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade föreslåför välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner produktivitetsprogrammet för balansering av ekonomin. Beslut om ett verkställighetsprogram på mera detaljerad nivå fattas i välfärdsområdesstyrelsen. Med produktivitetsprogrammet strävar man efter att täcka underskottet på ett systematiskt sätt.

Produktivitetsprogrammet är strukturellt indelat i sju produktivitetsspetsar, under vilka 30 produktivitetsobjekt sorterar. Varje produktivitetsobjekt innefattar en eller flera produktivitetsåtgärder, vars syfte är att beskriva de konkreta projekt eller handlingar genom vilka den förändring som beskrivs i produktivitetsobjektet omsätts i praktiken.

 Produktivitetsspetsarna är:

  1. Utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration
  2. Förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd
  3. Mångsidigt servicenätverk som svarar mot befolkningens behov
  4. En mångsidig produktionsstruktur som betjänar helheten samt en upphandlingskompetens som stöder en sådan produktionsstruktur
  5. En välmående personal – en uppskattad arbetsgivare
  6. Utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet
  7. En helhet av stödtjänster som stöder kärnverksamheten

Produktivitetsprogrammet innehåller en beskrivning av beredningens centrala delar, åtgärdsförslag som syftar till att förbättra produktiviteten, uppskattningar av den potentiella kostnadsinbesparingen, av den tidsperiod då omställningen ska genomföras och av svårighetsgraden för genomförandet av omställningarna under åren 2023–2026. Produktivitetsprogrammet har som central tanke en behärskad omställning av verksamheten så att man ska kunna trygga lagstadgad basservice av god kvalitet samt goda förutsättningar för att utföra arbete.

Hyror för boende

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att höja hyrorna för boende i enlighet med villkoren i hyresavtalen för boende från och med 1.1.2024.

Välfärdsområdet har omkring 800–900 bostäder och boende. Välfärdsområdet fungerar som hyresvärd för de boende i bostadslägenheterna. Välfärdsområdet i sin tur hyr fastigheterna av följande fastighetsägare: A-Bostäder, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy, Borgånejdens bostadsstiftelse, Tyvene Oy, Artun Palveluasunnot Oy, Barnens By rf, Servicehusstiftelsen i Sibbo, Sibbo kommun, Lovisa stad, Askola kommun, Mörskom kommun och Pukkila kommun.

Välfärdsområdet betalar den sammanlagda hyran för fastigheten till fastighetsägaren, och den hyra som området betalar delas upp i boendehyror som de boende betalar. De hyror som välfärdsområdet betalar har höjts och därigenom bör också välfärdsområdet höja boendehyrorna.

Klientavgifter och värdet på servicesedlar

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att Östra Nylands välfärdsområdes klientavgifter fastställs fr.o.m. 1.1.2024 till maximibeloppen enligt klientavgiftsförordningen.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 och utsåg välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid stämman och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare. Områdesstyrelsen gav representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslagen på föredragningslistan. 

Ärende nummer 304, Ändring av värdet på servicesedel, personlig assistans, drogs bort från listan.

Övriga ärenden beslutade eller antecknade styrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.