Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesfullmäktiges beslut 14.11

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige förde på sitt möte på tisdagen 14.11.2023 en remissdebatt om budgetförslaget för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026, 2024 års bindande mål och de anslag som är bindande gentemot fullmäktige. Områdesstyrelsen beslutade remittera ärendet till styrelsen för ny beredning.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade efter omröstning, med rösterna 33-21 (två tomma),  bordlägga godkännandet av Östra Nylands välfärdsområdes servicestrategi.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna det strategiska avtalet om samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade också ge välfärdsområdesstyrelsen fullmakt att godkänna avtalets bilagor.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade bevilja Nea Hjelt avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört. Silja Metsola valdes till ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och samtidigt till ny viceordförande för nämnden. 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade sammanträda under vårperioden 2024 enligt följande: 6.2, 12.3, 23.4, 28.5 och 18.6.2024. Områdesfullmäktiges ordförande besluter om tid och plats för möten och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang. 

Dessutom valde regionfullmäktige en ny suppleant till nationalspråksnämnden och beslutade eller antecknade övriga ärenden till kännedom enligt föredragningslistan.