Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade servicestrategi, personalstrategi och kommunikationsprinciper

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte på torsdagen att godkänna uppdateringen av personalstrategin för åren 2024–2025.

Gällande personalstrategin för Östra Nylands välfärdsområde utarbetades för det första verksamhetsåret. När personalstrategin godkändes slog man samtidigt fast att den ska uppdateras för åren 2024–2025.

Servicestrategin

Arto Kujala föreslog, understödd av Pia Nurme, en ändring i Östra Nylands välfärdsområdes servicestrategi så att texten om köptjänster och servicesedlar lyder: ”Köptjänster och servicesedlar utnyttjas enligt välfärdsområdesstrategin och speciellt i tjänster där man genom att använda dem samtidigt kan förbättra servicenivån och kostnadseffektiviteten”. Med rösterna 10–3 godkände områdesstyrelsen ändringen och beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner servicestrategin.

Kommunikationsprinciper

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna kommunikationsprinciperna och antecknade kommunikationsprogrammet för kännedom. Kommunikationsprinciperna är bestående till sin natur och i uppgörandet av dem har Rekommendationen om statsrådets kommunikation 2023 beaktats.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner servicestrategin.

 Tillsättande av en delegation för utkomststödsärenden

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna strukturen för Östra Nylands regionala delegation för utkomststödsärenden. Dessutom ber välfärdsområdesstyrelsen Folkpensionsanstalten utse två och partnerskapsbordet vid Östra Nylands välfärdsområde en representant till delegationen senast 8.12.2023.

Delårsrapport

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna för kännedom den tredje delårsrapporten för år 2023 och sända den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige samt nämnderna.  

De övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.