Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete, beslut från mötet 01.11

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för utveckling och samarbete samlades till möte onsdag 1.11.2023. Nämnden behandlade bland annat utvecklingen av kundresponsprocessen och tog ställning till ett utkast till produktivitetsprogram för välfärdsområdet.

Organisering av samarbete inom forskning och utveckling inom välfärdsområdet 

Nämnden för utveckling och samarbete förde en remissdebatt och antecknade FUUIK-verksamhetens nuläge för kännedom. Välfärdsområdets FUI-verksamhet (forskning, utveckling, innovation) regleras i första hand i den gällande lagstiftningen: Lag om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) och Lag om ordnande av räddningsväsendet (613/ 2021).

Utvecklandet av processen för kundrespons inom välfärdsområdet

Social- och hälsovårdsreformen har aktualiserat behovet av uppgifter om kundrespons som är likformiga och jämförbara på nationell nivå och som är up-to-date. Information som ges av kunderna behövs då man styr och bedömer ordnandet av välfärdsområdenas tjänster på ett nationellt och regionalt plan.

Dessutom ska kunderna och medborgarna ha tillgång till jämförbar och objektiv kunskap. Det här hjälper dem att följa och bedöma kvaliteten hos de tjänster som de använder och kunna välja mellan olika serviceproducenter. 

Institutet för hälsa och välfärd THL har tillsammans med välfärdsområdena fastställt hur kundrespons om social- och hälsovårdstjänsterna samlas in på ett sätt som är enhetligt på nationell nivå. Arbetet med definitioner har gjorts sedan 2018. Östra Nylands välfärdsområde gick i slutet av år 2022 med i THL:s nationella utvecklingsgrupp för kundrespons.

Nämnden för utveckling och samarbete antecknade situationen i fråga om utvecklandet av processen för kundrespons för kännedom.  

Utlåtande till utkast till produktivitetsprogram för välfärdsområdet

 Nämnden för utveckling och samarbete gav sitt utlåtande till det planerade produktivitetsprogrammet. Nämnden beslöt att nämna det ökande antalet äldre i sitt utlåtande. Äldre personers handlingsförmåga bör stödas och upprätthållas med hjälp av tillräckliga och tidsmässigt rätt anpassade förebyggande tjänster.  

Nämnden godkände möteskalendern för våren 2024.