Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ställningstagande: Behörighetskraven för vikarierande socialarbetare får inte skärpas 

Valvira publicerade sommaren 2023 en anvisning som skärper behörighetskraven för personer som vikarierar som socialarbetare. Östra Nylands välfärdsområde, övriga välfärdsområden och Helsingfors stad kräver att social- och hälsovårdsministeriet och Valvira omprövar anvisningen i brådskande ordning. En skärpning av behörighetskraven har allvarliga följder för socialarbetets klienter och för arbetsgemenskaperna. Inom Östra Nylands välfärdsområde skulle den nya anvisningen beröra upp till tio socialarbetare. 

Valvira har ändrat anvisningen för tillfälligt arbete som socialarbetare. Enligt den nya anvisningen skulle vikarierande socialarbetare falla bort från socialarbetets arbetsstyrka och enligt riktlinjerna skulle de som studerat socialt arbete vid öppna universitetet inte längre vara behöriga som vikarier. Alla välfärdsområden och Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsväsende har undertecknat en vädjan till social- och hälsovårdsministeriet och Valvira, där man kräver att anvisningen omprövas i brådskande ordning. Den ändrade anvisningen har allvarliga följder som kan leda till att förverkligandet av klienternas grundläggande fri- och rättigheter och klientsäkerheten äventyras. 

Enligt lagen och Valviras tidigare anvisning har välfärdsområdena som vikarier för socialarbetare kunnat anställa personer som var inskrivna vid ett universitet med socialt arbete som huvudämne och som hade fullgjort grund- och ämnesstudierna i socialt arbete med godkänt resultat samt praktik och utöver dem även personer som hade slutfört grund- och ämnesstudierna i socialt arbete med godkänt resultat samt praktik, och dessutom personer som tidigare avlagt socionomexamen eller en högre universitetsexamen som lämpar sig för det sociala området.  

Enligt Valviras anvisning från juli 2023 kan en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete tillfälligt i högst ett år arbeta inom socialarbetaryrket. I vädjan betonas att de som studerar socialt arbete vid öppna universitetet ofta till sin bakgrund är till exempel socionomer med lång arbetserfarenhet och förtrogenhet med branschen. Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 12 § har inte ändrats. 

Den plötsliga ändringen av Valviras anvisning gäller för närvarande sammanlagt 521 arbetstagare som tillfälligt arbetar som socialarbetare i välfärdsområdena och inom Helsingfors social- och hälsovårdsväsende. Av dessa socialarbetare har cirka 50 procent avlagt studier i socialt arbete vid öppna universitetet och har ingen gällande examensrätt vid universitetet. Om anvisningen inte ändras snabbt skulle vikarierande socialarbetare falla bort från socialarbetets arbetsstyrka och dessutom skulle enligt riktlinjerna de som studerat socialt arbete vid öppna universitetet inte längre vara behöriga som vikarier. 

Tillgången till socialarbetare i Finland är ett långvarigt problem. Det är omöjligt att rekrytera över 260 studerande inom socialt arbete som uppfyller behörighetsvillkoren för vikarier inom socialsektorn som redan nu lider av personalbrist. 

Den skärpta anvisningen leder till att klientsäkerheten inom socialarbetet äventyras 

Valviras skärpta anvisning har betydande negativa konsekvenser för genomförandet av de lagstadgade skyldigheterna och för klientarbetet. Samtidigt förbereder man sig för en ändring av barnskyddslagen i välfärdsområdena och inom social- och hälsovårdsväsendet i Helsingfors. Från och med början av 2024 får en socialarbetare som ansvarar för barns angelägenheter ha 30 barn som klienter i stället för nuvarande 35. Enbart denna förändring har stora konsekvenser för tillgången till socialarbetare och deras tillräcklighet i Finland.  

Det största delområdet inom socialarbetet är barnskyddet. Konsekvenserna av ändringen av anvisningen riktar sig särskilt till barn som är i behov av barnskydd. Anvisningen leder till en situation i välfärdsområdena där det blir svårare att genomföra de lagstadgade uppgifterna och hålla tidsfristerna och där klientsäkerheten samt barnens och klienternas rätt att få service äventyras. 

Till följd av verkställandet av Valviras anvisning bedöms bara i Helsingfors cirka 720 barn bli utan socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter inom barnskyddet. Tidsfristerna för bedömning av behovet av barnskydd bedöms överskridas varje månad för minst 100 barn, samt inom eftervården för 350 unga och 2 500 klienter som behöver särskilt stöd inom socialarbetet för vuxna. Inom tjänsterna för funktionshindrade krisar sig klienternas situationer, handläggningstiderna blir längre och beslutsfattandet enligt lagen om funktionshinderservice äventyras. 

Socialarbetarens arbetsuppgifter inom olika tjänster skiljer sig avsevärt från varandra och det är inte enkelt att flytta anställda från en uppgift till en annan. Att sätta sig in i en ny arbetstagares arbete och bekanta sig med de egna klienterna är en tidskrävande process. Om det inte går att få en behörig socialarbetare till en ledig uppgift och avtalet för den vikarie som fungerat i uppgiften inte kan förnyas, äventyrar man klientrelationens kontinuitet och orsakar olägenheter för klienten.