Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.9.2023

Planeringen för välfärdscentrum

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade påbörja planeringsarbetet för ett välfärdscentrum och befullmäktigade tjänstemännen att komma överens om praktiska detaljer med planeraren samt att påbörja officiella förhandlingar om investeringsplaneringen och samarbetet med HUS-sammanslutningen.

Arbetsgruppen som koordinerar planeringen av investeringsprojekt styr den fortsatta beredningen. 

Planeringsgruppen söker av Borgå stad en lämplig placering för projektet och utreder behovet av planläggning tillsammans med sakkunniga inom sektorn för stadsutveckling.

Partnerskapsbordets medlemmar

Välfärdsområdesstyrelsen godkände medlemmarna i partnerskapsbordet enligt förslag från nämnden för utveckling och samarbete.

Barn- och familjeorganisationer: 

Ungdomsorganisationer:

Organisationer för de äldre:

Organisationer inom mentalvård:

Brukarorganisationer:

Handikapporganisationer:

Patient- och sjukdomsorganisationer:

Organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap 

Organisationer som främjar säkerhet:

Multiprofessionella organisationer:

Övriga:

Räddningsverkets servicenivåbeslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland för tiden 1.1.2024–31.12.2026. Servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Tvåspråkighetsprogrammet

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner välfärdsområdets tvåspråkighetsprogram.

Utvärderingsberättelsen för år 2022

Välfärdsområdesstyrelsen godkände bemötandena med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen för år 2022 och skickar det till revisionsnämnden och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

Dessutom beviljade Östra Nylands välfärdsområdes styrelse förtroendevalda avsked från sina förtroendeuppdrag och valde nya i avgångnas ställe.

Områdesstyrelsen fick också välfärdsområdets personalöversikt presenterad och efter en livlig diskussion antecknade styrelsen personalöversikten för kännedom. 

Övriga ärenden beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.