Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola och möte 19.9.2023

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde på tisdagen till aftonskola och fullmäktigemöte, nu i Lovisa. Ämne för aftonskolan var produktivitetsprogrammet som är under beredning.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade på sitt möte att bevilja Marja Manninen-Ollberg (Saml.+KD) avsked från uppdragen som ordinarie medlem i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen och beslutade välja Nea Hjelt (Saml.+KD) till ny ordinarie medlem i stället för Manninen-Ollberg till områdesstyrelsen för den återstående mandattiden. 

Fullmäktige antecknade för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Jeanette Broman (Saml.) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden.

Områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde beviljade Otto Andersson (SFP) avsked från uppdraget som ordinarie medlem i välfärdsområdesstyrelsen, och valde Lotte-Marie Stenman (SFP) till ny medlem i välfärdsområdesstyrelsen. 

Fullmäktige beslutade också bevilja övriga avsked från förtroendeuppdrag och valde nya förtroendevalda i stället.

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade 2023 års andra delårsrapport samt välfärdsområdets planeringsram för år 2023–2026 för kännedom.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade fullmäktige för kännedom tai enligt föredragningslistan.