Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens möte 14.9

Välfärdsområdets fastighetsöversikt

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse fick på sitt möte 14.9 en presentation av nuläget och eventuella framtida utsikter gällande områdets verksamhetsställen.

Östra Nylands välfärdsområde verkar huvudsakligen i kommunernas och andra aktörers hyresutrymmen. Största delen av tidsbundna hyresavtal går ut 31.12.2025, varefter det är möjligt att utnyttja en optionstid på ett år. 

Områdesstyrelsen antecknade fastighetsöversikten för kännedom och förde en remissdiskussion om ärendet.

Områdesstyrelsen fick också en lägesrapport över Uudenmaan vammaispalvelut Oy och förde en remissdiskussion och gav anvisningar om eventuella fortsatta åtgärder.

Välfärdsområdesstyrelsen återremitterade för ny beredning bemötandet med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen för år 2022.

Avskedsbegäran från förtroendeuppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsen 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige  beviljar Otto Andersson (SFP) avsked från uppdraget som ordinarie medlem i välfärdsområdesstyrelsen, och väljer en ny medlem i välfärdsområdesstyrelsen. 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 4.10.2023, och utsåg välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 4.10.2023 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare.

Områdesstyrelsen gav representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i ärendena §§ 21–24 och § 26 på föredragningslistan, samt i ärenden § 25 föreslå Jenni Lastuvuori till ordinarie medlem i närservice- och integrationsnämnden. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att  utse HR-direktör Anu Rautiainen till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid Sarastia Abs ordinarie bolagsstämma 19.9.2023 och gav ombudet som handlingsdirektiv att understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.   

De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.