Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelse behandlade delårsrapport

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse behandlade på sitt möte områdets delårsrapport. Den andra delårsrapporten för år 2023 har utarbetats så att den svarar mot situationen 30.6.2023.

Östra Nylands välfärdsområde uppskattas i år visa ett underskott på -27,4 miljoner euro, vilket ligger mycket nära det ursprungligen budgeterade underskottet på -27,5 miljoner euro, trots att den statliga finansieringen uppskattas vara 9,3 miljoner euro större än det som hade budgeterats.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom 2023 års andra delårsrapport, samt skickade rapporten till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också godkänna att planeringen av 2024 års budget ska ha som ram att verksamhetsbidraget får vara högst -403 540 000 euro (netto), och att de underskott som genereras åren 2023–2024 ska täckas åren 2025–2026.

Styrelsen tillställer nämnderna och sektorerna planeringsramarna och konstaterar att produktivitetsprogrammet innehåller mera detaljerade åtgärder för att åstadkomma ekonomisk nytta. 

Befriande från förtroendeuppdrag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beviljar Marja Manninen-Ollberg (saml.) avsked från uppdragen som ordinarie medlem i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen, samt beslutade anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Jeanette Broman (saml.) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige väljer en ny ordinarie medlem till områdesstyrelsen i stället för Marja Manninen-Ollberg för den återstående mandattiden. 

Styrelsen beslutade föreslå för områdesfullmäktige att den beviljar även andra förtroendevalda begärda avsked från deras uppdrag och väljer nya personer i stället, för den återstående mandattiden.

Tjänst som förvaltningschef

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att en tjänst som förvaltningschef inrättas i enheten för förvaltningstjänster vid koncern- och strategitjänsterna från och med 1.9.2023 Behörighetsvillkoret för tjänsten som förvaltningschef är en lämplig högskoleexamen samt tillräcklig förtrogenhet med offentlig förvaltning. Språkkrav för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. 

Dessutom godkände Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse ändringarna av beteckning för servicechefernas tjänster inom handikappservicen , varigenom tjänstebeteckningarna ändras till tjänster som enhetschef. 

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.