Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 24.5.2023 

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade på sitt möte godkänna grunderna för beviljande av måltidsservice från 1.6.2023. Måltidsservice är en stödtjänst enligt socialvårdslagen. Stödtjänster ordnas för personer som behöver det på grund av nedsatt funktionsförmåga till följd av hög ålder, sjukdom eller skada eller någon annan motsvarande orsak. Dessutom ordnas stödtjänster för personer som behöver stöd på grund av en särskild familje- eller livssituation. 

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade godkänna gjorda justeringar i grunderna för beviljande av stöd för närståendevård och i riktlinjerna för tilldelningskriterierna för kompletterande och förebyggande utkomststöd från och med 01.06.2023. 

Nämnden beslutade godkänna Östra Nylands välfärdsområdes servicespecifika regelböcker för användning av servicesedlar inom frontveteraners rehabilitering i öppen vård och tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner. 

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter omröstning att anteckna för kännedom att det inte funnits behov att justera riktlinjerna enligt funktionshinderlagen för service som stöder rörligheten, som trätt i kraft 01.02.2023.

Nämnden röstade också om svaret på fullmäktigemotionen om ordnande av primärvårdsjour som egen verksamhet och beslutade remittera svaret för ny beredning.

Nämnden beslöt sammanträda i juni 2023 på onsdagen den 14 juni 2023 och att på hösten fortsätta sammanträda en gång i månaden, på onsdagar följande datum: 6.9., 4.10., 1.11. samt 13.12.2023.  

Också de övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan. Föredragningslistan(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst).