Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 24.11.2022

Klientavgifterna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner de klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023 enligt förslag.

Enligt välfärdsområdeslagen fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt de kundavgifter som tas ut för tjänster som omfattas i välfärdsområdets organiseringsansvar. Förslaget om de klientavgifter som år 2023 tas ut inom välfärdsområdet har beretts tillsammans med de experter från olika branscher som deltar i välfärdsområdets beredning, och vidare har man utnyttjat de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet, THL och

Kommunförbundet har gett angående bestämmandet av klientavgifter. Välfärdsområdet ska ta ut enhetliga klientavgifter hos sina klienter oavsett klientens hemkommun.

Behörighetsvillkoren, lönesättningen och rekrytering till befattningarna vid utvecklingstjänsterna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna korrigerade behörighetsvillkoren och lönerna för befattningarna vid utvecklingstjänsterna samt inledandet av intern rekrytering till desamma:

Välfärdsområdets verksamhetslokaler

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.