Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen börjar behandla områdets budget

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlar nästa års budget vid sitt sammanträde 10.11.2022.

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 uppvisar ett underskott på cirka 22,7 miljoner euro. Underskottet bottnar bland annat i de ekonomiska överskridningar som uppskattas ske år 2022 inom de organisationer som överförs samt i att den statliga finansieringen inte täcker alla omställningskostnader som följer av den historiskt stora omställningen.

Välfärdsområdesfullmäktige ska före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret samt en ekonomiplan för minst tre år. Budgeten och ekonomiplanen har upprättats utifrån den finansieringsram som finansministeriet publicerat 19.9.2022.

I planeringsramen har man indikerat den allmänna linje gällande driftsekonomins utgiftsram som bygger på finansieringsprognosen. Det har gjorts så att målet att balansera ekonomin uppfylls inom den tid som förutsätts i lagen. Enligt vad som föreskrivs i välfärdsområdeslagen ska ekonomiplanen upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret det vill säga före slutet av år 2025. Ett underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

– De slutliga siffrorna är ännu inte kända, men den så kallade övergångsutjämningen inriktas på år 2023 redan, vilket är ägnat att förbättra det ekonomiska resultatet. Vårt mål är emellertid att förbättra välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga produktivitet och att minska underskottet redan år 2023 genom åtgärder som vi själva vidtar samt att få ekonomin i balans före slutet av år 2025, säger välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist.

Första budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen är 10.11.2022, och följande behandlingar äger rum 24.11.2022 och 1.12.2022. Budgeten avses bli godkänd i välfärdsområdesfullmäktige 13.12.2022.