Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 1.11.2022

Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstrategin enligt förslaget efter omröstning om två ändringsförslag.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstrategin

I sina anföranden tackade fullmäktigegrupperna alla för det goda samarbetet vid utarbetandet av strategin. Välfärdsområdet började arbeta på strategin våren 2022, och strategin bearbetades vid seminarier i samarbete mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt vid möten som hölls av den politiska styrgruppen för förvaltningsstadga och strategi. Man tyckte att nämnderna och påverkansorganen bör bli mer delaktiga i fortsättning. Strategin ska ses över åtminstone en gång under välfärdsområdesfullmäktiges mandattid.

SDP:s första ändringsförslag till strategiska initiativ var följande. ”Servicens tillgänglighet…” ÄNDRAS: Mera omfattande användning av servicesedlar. TILL FÖLJANDE: Användningen av servicesedlar utökas för att komplettera servicen. Förslaget föll i omröstningen med rösterna 44–15.

SDP:s andra ändringsförslag till strategiska initiativ var följande. ”Kompetent personal som mår bra…” TILLÄGGS: Välfärdsområdet säkerställer förverkligandet av vårdardimensioneringen inom serviceboendet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning och främjar införandet av dimensionering i hemvården och uppföljning av densamma. Förslaget föll i omröstningen med rösterna 43–16.

Ändring av arvodesstadgan och beslut om tjänsteinnehavares mötesarvoden

Sannfinländarnas och Rörelse Nus fullmäktigegrupper gjorde följande ändringsförslag:

Sidan 7 punkt 3. ”att arvodesstadgan i tillämpliga delar tillämpas retroaktivt då det gäller betalningen av sådana arvoden som ännu inte har kunnat betalas till tjänsteinnehavare eller anställda vid välfärdsområdet på grund av avsaknaden av bestämmelser i frågan i arvodesstadgan.” Stycket i sin helhet stryks och föregående stycke korrigeras så att det tekniskt passar in.

Sidan 2 2 § Årsarvode. Ändras välfärdsområdets styrelseordförandes arvode från 12 000 euro till 8 000 euro. Sidan 4 Tabell. Ändras välfärdsområdets styrelseordförandes arvode från 12 000 euro till 8 000 euro.

Anderson föreslog och Wiitakorpi stödde att ärendet bordläggs. Servin och Lastuvuori godkände inte bordläggning. I omröstningen var 52 för och 6 emot bordläggning, alltså man beslutade att lämna ärendet på bordet. Nylander röstade blank.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.