Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 6.10.2022

Komplettering av samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att godkänna det uppdaterade samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad enligt förslaget.

Inrättande och behörighetsvillkoren av tjänster vid koncern- och strategitjänsterna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att inrätta nya tjänster enligt välfärdsområdesdirektörens ändrade förslag: redovisningschef bör vara en befattning, inte en tjänst. En del av de tjänsterna bör bli föremål för extern rekrytering, eftersom anställda som skulle besitta expertis i fråga inte överförs från de överlåtande organisationerna.

Grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av välfärdsområdets ledningssystem och är ett av dess ledningsinstrument. Målet med dem är att främja god förvaltning och högklassigt ledarskap, förebyggande och hantering av hot, tillvaratagande av möjligheter och styrkor samt kontinuerlig utveckling av verksamheten och dess resultat. Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen gäller Östra Nylands välfärdsområdes alla organ, dess ledning och chefer samt all verksamhet som välfärdsområdet företar sig och som detta ansvarar för genom ägande, styrnings- och tillsynsansvar samt andra åtaganden.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades enligt förslag.