Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 15.9.2022

Övergångsplan och -avtal för personalen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget förelägga välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner övergångsavtalet och övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för organisationer som överlåter personal. Övergångsplanen uppdateras när beredningen går vidare.

Organisering av särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland från och med den 1 januari 2023 och förberedelserna för överlåtelse till HUS-sammanslutningen i samarbete med HUS samkommun, välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad samt specialomsorgsdistrikten i Nyland.

Ärendet beslutades enligt förslaget utan den tredje punkt i ändrad form: ”Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att säkra tillgången till svenskspråkiga tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att ordna tjänster inom nivå 1½ (enligt stegmodellen) i välfärdsområdets regi. Som ett led i detta överförs de anställda inom Kårkullas regionala expertteam i östra Nyland till östra Nylands välfärdsområde, i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 56 §. För svenskspråkiga tjänster inom nivå 3 (enligt stegmodellen) bör uppgöras samarbetsavtal med HUS och de tvåspråkiga välfärdsområdena.”

Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Mörskom och Pukkila

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget att beredningen av ordnandet välfärdsområdets tjänster fortsätter i samarbete med alla kommuner i välfärdsområdet på basis av den områdesindelning som statsrådet bestämt.

I Östra Nyland har ordnandet av tjänster i Mörskom och Pukkila beaktats i enlighet med lagens anda och bokstav så att tjänsterna ordnas kundorienterat, likvärdigt och med beaktande av tillgängligheten. Tjänsterna kommer i regel att ordnas vid Pukkila och Mörskoms kommuners egna verksamhetsenheter på samma sätt som hittills. Hemtjänsterna för äldre och serviceboendet förblir oförändrade. Personalen övergår genom överlåtelse av rörelse i Östra Nylands välfärdsområdes tjänst som tidigare arbetstagare.

Basservicen ordnas vid respektive kommuns verksamhetsställe vars tjänster planeras utifrån befolkningsunderlaget så att kommuninvånarna i regel söker sig till basservice (läkar- och skötarmottagning, laboratorietjänster, munhälsovård, rådgivning och skolhälsovård, socialt arbete) vid ett verksamhetsställe i sin egen kommun. Det är viktigt också med tanke på bevarandet av de regionala närtjänsterna. Utövande av eventuell valfrihet på andra områden försämrar Östra Nylands möjligheter att ordna tjänster, och det bör också noteras att val av område träffas för minst ett år i sänder.

Särskilda tjänster, såsom hälsocentraljour utanför tjänstetid, tandläkarjour, social- och krisjour samt familjerättsliga tjänster, har för hela välfärdsområdets vidkommande koncentrerats till Borgå stad.

Östra Nylands välfärdsområde är förberett på att informera invånarna i Mörskom och Pukkila om ordnandet av tjänsterna så fort beslutet har fattats, och man fortsätter att informera aktivt också framöver.

Övriga ärenden

Ärendena 4, 5 och 9 togs bort från listan. Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.