Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 1.9.2022

Välfärdsområdets personalförmåner och ihågkommande av anställda

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade införa motions- och kulturförmån, lunchförmån och arbetsreseförmån för välfärdsområdet enligt förslaget, och att anslaget för arbetsgemenskapens årliga evenemang för arbetshälsa är 60 euro/arbetstagare/år. Dessutom bekräftade välfärdsområdesstyrelsen anvisningarna om personalens märkesdagar och pensionering samt om överräckande av förtjänsttecken enligt förslaget.

Serviceavtalet med HPK Palvelut Oy

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner serviceavtalet med HPK Palvelut Oy. Det uppskattas av välfärdsområdets serviceavtalsenliga totalkostnader år 2023 uppgår till 4 480 000 euro.

HPK Palvelut Oy är ett gemensamt aktiebolag av Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad, som producerar personalförvaltnings-, ekonomi-, ICT- och översättningstjänster för de båda aktörerna. Bägge delägarna ingår skilda serviceavtal med bolaget i vilka fastställs den producerade servicens innehåll, volym, längd och pris liksom också övriga villkor på ett sätt som är bindande för parterna.

Investeringsplan för åren 2023–2027

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna investeringsplanen för åren 2023–2027, som kompletterades med en höjning på 310 000 euro till räddningsverkets obligatoriska ICT-kostnader.

Investeringsplanen för åren 2023–2027 ska senast 1.10.2022 läggas fram för ministeriet. Avsikten är att säkerställa att välfärdsområdet planerar sina investeringar hållbart så att den finansiering som är tillgänglig räcker till och så att välfärdsområdets projekt som gäller omfattande investeringar planeras i enlighet med riksomfattande, strategiska målsättningar och på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av andra välfärdsområdens motsvarande planer och befolkningens servicebehov. Ministeriet inleder i november 2022 överläggningar med välfärdsområdena, och meddelar välfärdsområdet senast 30.11.2022 huruvida planen godkänts. Välfärdsområdet ska före slutet av år 2022 slå fast sin budget, inklusive investeringar.

Principerna för beviljande av stöd för fullmäktigegrupperna

Välfärdsområdesstyrelsen godkände principerna för beviljande av stöd för fullmäktigegrupperna för tillämpning på Östra Nylands välfärdsområde med en förändring på princip nr 11 (”30 dagar eller senare”). Enligt förvaltningsstadga 104 § för Östra Nylands välfärdsområde är stödbeloppet per fullmäktigeledamot 6 000 euro per år.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.