Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 16.6.2022

Val av välfärdsområdesdirektör

Områdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet till tjänsten.

Val vid sammanslutningens stämma av ledamot och ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse

Välfärdsområdesfullmäktige vid Östra Nylands välfärdsområde har vid sitt sammanträde 19.4.2022 antagit grundavtalet för HUS-sammanslutningen. Sammanslutningens medlemmar ska vid sammanslutningens stämma 7.7.2022 utse sina företrädare i sammanslutningens styrelse. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse Elin Blomqvist-Valtonen som en ordinarie ledamot och Micaela Röman som ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att vid mötet den 7.7. Östra Nylands välfärdsområde representeras av tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, med förvaltningsjurist Tomas Määttä i reserv. Mötesanvisningar återremitterades för vidare beredning.

Val av välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse följande personer till medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdes råd för personer med funktionsnedsättning för mandattiden 2022–2025:

Mirja Juusti, Askola

Janne Riekki, Askola

Jonas Lindström, Lovisa

Jyrki Laakso, Lovisa

Tuula Räikkönen, Sibbo

Monica Ståhls-Hindsberg, Sibbo

Håkan Westerholm, Borgå

Maija Aatelo, Borgå

Pauli Ritola, Lappträsk

Eeva Hava, Mörskom

Hannele Käenaho-Virtala, Mörskom

Robert Almiala, Pukkila

Val av välfärdsområdets äldreråd

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse följande personer till medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdes äldreråd för mandattiden 2022–2025:

Hannes Bjurstöm, Askola

Petri Hyvönen, Lovisa

Nina Björkman-Nysten, Lovisa

Juha Huotari, Sibbo

Hans Blomberg, Sibbo

Leena Sorjonen, Borgå

Carl-Johan Numelin, Borgå

Kenneth Lévin, Lappträsk

Eeva Hava, Mörskom

Hannele Käenaho-Virtala, Mörskom

Erja Sihlman, Pukkila

Tecknandet av aktier i DigiFinland Oy och godkännandet av aktieägaravtalet

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget om tecknandet av aktier i DigiFinland Oy och godkännandet av aktieägaravtalet, om det i framtiden erbjuds till välfärdsområdet. DigiFinland Oy är för tillfället ett fullt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovården, räddningstjänsten och för behovet av andra branscher.

Utredning om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster för Mörskom och Pukkila under en övergångsperiod

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade en utredning utförts av KPMG om ordnandet av Mörskoms och Pukkilas social- och hälsovårdstjänster. Syftet med utredningen har varit att kartlägga de juridiska villkoren och eventuella begränsningar för ett arrangemang att även i fortsättningen ordna eller producera Mörskoms och Pukkila kommuners social- och hälsovårdstjänster utifrån Päijänne-Tavastlands välfärdsområde under en eventuell övergångsperiod.

Enligt utredningen bestämmelserna och ordalydelserna i välfärdsområdeslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård förefaller att inte direkt utgöra ett hinder ens för ett omfattande samarbete mellan välfärdsområden i fråga om ordnande eller produktion av social- och hälsovård, om man kommer överens om det i form av samarbete i enlighet med välfärdsområdeslagen och föreskrivna villkor. Samtidigt lämnar i synnerhet lagen om ordnande av social- och hälsovård en betydande tolkningsmån, och det är skäl att fästa avseende vid den uppfattning som har framförts även på riksnivå om att motsvarande arrangemang som skulle leda till regionala överföringar inte vore förenliga med lagens avsikt.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att sända utredningen till förhandlingsgruppen och Mörskom och Pukkila kommuner för kännedom samt be dem om deras utlåtande om planeringen av tjänster kan fortsättas i enlighet med planerna av välfärdsområdets sektion Ordnande av tjänster.

Övriga ärenden beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.