Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vad beslutar nämnderna om i välfärdsområdet?

I samband med att förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde uppdaterades preciserades uppgifterna för välfärdsområdets nämnder. Tre av nämnderna och individsektionen är lagstadgade organ i välfärdsområdet. Dessutom har det i Östra Nylands välfärdsområde inrättats tre icke-lagstadgade nämnder.

De lagstadgade nämndernas och sektionens uppgifter i korthet

Välfärdsområdesvalnämnden fungerar som valmyndighet och utför uppgifter som rör områdesvalen enligt vallagen.

Nationalspråksnämnden utvärderar och främjar tjänster på minoritetsspråk i välfärdsområdet.

Revisionsnämnden sörjer enligt lagen för ordnande av revisionen av förvaltningen och ekonomin, utvärderar målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, dess resultat och ändamålsenlighet samt övervakar iakttagandet av skyldigheten att redogöra för bindningar. Revisionsnämnden framlägger till områdesfullmäktige ett förslag om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet.

Individsektionen lyder under nämnden för ordnande av tjänster. Sektionen har till uppgift att behandla sådana frågor inom social- och hälsovården som gäller individen och familjen och som har ålagts ett kollegialt organ. Sektionen avgör också ärenden där en klient har önskat föra ett tjänsteinnehavarabeslut till behandling i ett kollegialt organ.

De icke-lagstadgade nämndernas uppgifter i korthet

Nämnden för ordnande av tjänster behandlar och drar upp riktlinjer för frågor som gäller integrationen av tjänstehelheter, tillgången till tjänster samt upphandlings- och produktionssätten. Dessa är bl.a. planen för ordnande av social- och hälsovården, servicestrategin och planen om servicenätet. Nämnden svarar för tjänsternas regionala jämlikhet och beslutar om servicekriterier, klientavgifter enligt prövning och servicesedelvärden.

Nämnden för utveckling och samarbete koordinerar samarbetet för att främja hälsa och välfärd tillsammans med välfärdsområdets kommuner, tredje sektorn och den specialiserade sjukvården och samarbetet med välfärdsområdets påverkansorgan såsom äldrerådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige. Ärenden som nämnden behandlar är bl.a. invånarnas och olika aktörers delaktighet, tjänsternas kvalitet, patient- och klientsäkerhet och beviljande av allmänna bidrag. Nämnden svarar för beredningen av välfärdsområdesstrategin och välfärdsberättelsen så, att de kan föredras för områdesfullmäktige. Nämnden styr också forskning, utveckling, innovation och kunskap.

Nämnden för beredskap och säkerhet drar upp riktlinjer för beredskap, beredskapsplanering och styrning av räddningsverksamheten. Nämnden ger områdesstyrelsen och områdesfullmäktige förslag till beslut om servicenivån för räddningsverksamheten, ger bemötanden och utlåtanden som hör till sektorn och koordinerar uppdrag som avses i räddningslagen. Nämnden utvärderar hur välfärdsområdets helhetssäkerhet, beredskap och beredskapsplanering genomförs, utvecklingsbehov av dem och svarar för praktiska anvisningar om dessa.