Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 21.4.2022

Tillämpning av förhandsval i Östra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget att social- och hälsovårdsdirektör, ansvarområdesdirektörer och chefer för resultatenheter, chefläkaren, den tjänsteinnehavare som ansvarar för socialarbetet och samt vårdarbetsdirektören i Östra Nylands välfärdsområde ska väljas med så kallad förhandsval. Om man vid den interna kartläggningen av alla personer som uppfyller behörighetsvillkoren och omfattas av överlåtelsen av rörelse finner en sökande som är lämplig för tjänsten, kan förhandsval också tillämpas vid valet av personaldirektör, digitaliseringsdirektör, kommunikationsdirektör, förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och utvecklingsdirektör.

Inrättandet av tjänster som social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget godkänna att tjänsterna som social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör inrättas som tillsvidareanställningar med samma innehåll som i välfärdsområdesstyrelsens tidigare förslag till välfärdsområdesfullmäktige.

Inrättandet av övriga tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att inrätta personal-, digitaliserings-, kommunikations-, förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektörstjänster som tillsvidareanställningar och fastställde behörighetsvillkoren för tjänsterna.

Styrelsen beslutade enhälligt att göra följande ändringar i behörighetsvillkorna för tjänsterna:

Patrik Björkman gjorde ett ändringsförslag att språkkravet för förvaltningsdirektören bör vara goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Styrelsen beslutade efter omröstning att godkänna ändringsförslaget med rösterna 11–4. Honkasalo, Lepola, Myllys och Nurme röstade för bottenförslaget.

Välfärdsområdesstyrelsens företrädare i nämnderna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om sina företrädare i nämnderna till slutet av februari 2024.

Välfärdsområdets företrädare i HPK Palvelut Oy:s styrelse

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att utse tre företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse: Tomas Määttä, Marko Perttilä och Irja Suhonen.

Paragraf 3 på föredragningslistan borttogs. Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.