Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 19.4.2022

Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade efter omröstning att godkänna grundavtalet för HUS-sammanslutningen enligt förslag. HUS-sammanslutningen har lagstadgat organiseringsansvar för vissa hälso- och sjukvårdstjänster och skyldighet att upprätthålla ett universitetssjukhus. Dessutom har HUS-sammanslutningen ansvar för att ordna de tjänsterna som har avtalats i organisationsavtalet. HUS-sammanslutningen grundas på samma sätt som de nuvarande samkommunerna genom ett grundavtal mellan Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Ansvaret för ordnandet av tjänster flyttas till HUS-sammanslutningen 1.1.2023, då Samkommunen HNS läggs ner.

Fullmäktige Lastuvuori (Sannf.) föreslog och fullmäktige Servin (Sannf.) stödde att grundavtalet med HUS-sammanslutningen skulle återremitteras för vidare beredning på följande villkor: högsta beslutanderätten i organet skulle höra till HUS-sammanslutningens fullmäktige, och paragrafen skulle beredas på nytt så att sammanslutningsfullmäktige består av minst 40 ledamöter och de övriga paragraferna bereds så att de motsvarar sammanslutningsfullmäktiges verksamhet. Återremitteringsförslaget föll i omröstningen med rösterna 52–7. Fullmäktige Harkimo, Jäppilä, Kivineva, Lastuvuori, Luusua, Servin och von Flittner röstade för återremittering.

Välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodell

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade efter två omröstningar att godkänna välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodellen för resultatenheterna enligt välfärdsområdesstyrelsens förslag.

Fullmäktige Servin (Sannf.) gjorde och fullmäktige Harkimo (RN) och Jäppilä (Sannf.) stödde ett ändringsförslag att mentalvårds- och missbrukartjänster ska placeras i välfärdsområdets hälsovårdstjänster i stället för socialtjänster. Ändringsförslaget föll i omröstningen med rösterna 45–14. Fullmäktige Engblom, Harkimo, Broman, Honkasalo, Jäppilä, Lastuvuori, Luusua, Pietikäinen, Servin, Sinkkonen, Turunen, Uski, Vestman ja von Flittner röstade för ändringsförslaget.

Fullmäktige Forsman (Cent.) gjorde och fullmäktige Harkimo (RN) stödde ett ändringsförslag att chefsnivån under välfärdsområdesdirektören ska slopas i personalorganisationen, varvid Räddningsverket och de nuvarande ansvarsområdena inom social- och hälsovården (familje- och socialtjänster, hälsovårdstjänster och tjänster för äldre) ska vara parallella verksamhetsområden i ledningssystemet under välfärdsdirektören. Ändringsförslaget föll i omröstningen med rösterna 50–9. Fullmäktige Forsman, Harkimo, Jäppilä, Kurki, Lastuvuori, Luusua, Pirhonen, Servin och von Flittner röstade för ändringsförslaget.

Övergångsplan och övergångsavtal för personalen

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade utkasten till övergångsplan och övergångsavtal för personalen för kännedom enligt förslaget. En övergångsplan för personalen utgör en arbetsplan för beredningen och genomförandet av personalöverföringarna. Övergångsplanen kommer vid behov att preciseras genom dialog med företrädare för de organisationer som representerar personalen. Ett övergångsavtal för personalen ingås mellan de arbetsgivare som överlåter personal och det välfärdsområde som tar emot personalen.

Personalens övergång från kommuner och samkommuner till ett välfärdsområde sker genom överlåtelse av rörelse. Utkastet till övergångsavtal för personalen utgör grunden för förhandlingar om en överlåtelse av rörelse. Övergångsavtalet behandlas i ett samarbetsorgan både hos den arbetsgivare som överlåter personal och hos den arbetsgivare som tar emot personal innan beslut fattas. I avtalet antecknas de viktigaste frågorna angående överlåtelse av personal. Det övergångsavtal för personalen som förhandlingarna ledde till samt en noggrann förteckning över den personal som övergår till välfärdsområdet kommer att tas upp till behandling i välfärdsområdets beslutande organ under senare delen av året 2022.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.